Uwaga Studenci!!! W naszej Uczelni nie będzie konieczności odbywania praktyk studenckich!

Na podstawie Ustawy z dnia 13.01.2023r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rektor WASE podjął decyzję o możliwości ubiegania się przez studentów o zwolnienie z praktyk.

Art. 67 ust. 7
„W przypadkach i na warunkach określonych w regulaminie studiów uczelnia, na wniosek studenta, może zaliczyć na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywane przez niego w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych”.

Szczegóły zwolnienia z praktyk znajdują się w regulaminie praktyk.

LANG