Ekonomia przestrzenna - studia I stopnia Ekonomia

Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakresu mechanizmów funkcjonowania gospodarki w regionie.

Opis kierunku

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy m.in. w: administracji państwowej i samorządowej, a w szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, gospodarki terenami; biurach rozwoju, zespołach opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego, specjalistycznych przedsiębiorstwach o charakterze projektowym.

Dodatkowe informacje

Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakresu mechanizmów funkcjonowania  gospodarki w regionie.

Po jej ukończeniu absolwenci potrafią między innymi:

 • dokonać identyfikacji endo – i egzogenicznych czynników rozwoju regionalnego;
 • posługiwać się instrumentami polityki regionalnej w zakresie stymulowania rozwoju regionów;
 • wykorzystywać instrumenty planowania rozwoju regionu wpływające na poziom konkurencyjności;
 • uczestniczyć w obsłudze lokalnych i regionalnych programów operacyjnych.

 

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy m.in. w: administracji państwowej i samorządowej, a w szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, gospodarki terenami; biurach rozwoju, zespołach opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego, specjalistycznych przedsiębiorstwach o charakterze projektowym.

 

Program Studiów

Liczba godzin zajęć 902 godz.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Matematyka
 2. Matematyka finansowa
 3. Statystyka opisowa
 4. Ekonometria
 5. Mikroekonomia
 6. Makroekonomia
 7. Organizacja i zarządzanie
 8. Rachunkowość
 9. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 10. Planowanie strategiczne i biznes plan
 11. Elementy prawa
 12. Ochrona własności intelektualnej

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Polityka społeczna
 2. Polityka gospodarcza
 3. Analiza ekonomiczna
 4. Podstawy nauki o finansach
 5. Finanse publiczne
 6. Rynki finansowe
 7. System podatkowy
 8. Ekonomia integracji europejskiej
 9. Gospodarka regionalna

 

PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

 1. Język obcy ( do wyboru: j. angielski i j. niemiecki – kontynuacja ze szkoły średniej)
 2. Technologie informacyjne
 3. BHP
 4. Seminarium dyplomowe
 5. Przedmiot do wyboru:  Psychologia; Pedagogika pracy; Współczesne koncepcje filozofii i etyki;

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE ( do wyboru)

 1. Podstawy marketingu
 2. Bankowość
 3. Bilansoznawstwo i sprawozdawczość finansowa
 4. Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
 5. Metody wyceny projektów gospodarczych
 6. Prognozowanie i symulacja
 7. Zarządzanie produkcją i zasobami ludzkimi
 8. Finanse przedsiębiorstw
 9. Controlling
 10. Zarządzanie projektami gospodarczymi
 11. Ubezpieczenia gospodarcze
 12. Rachunkowość zarządcza

Podczas studiów należy zrealizować obowiązkową praktykę studencką w wymiarze określonym w programie praktyk dla danego kierunku i specjalności.

* Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

 

 

Możliwość ubiegania się o:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium specjalne
 • Zapomogę