Dietetyka - 3 semestralne studia magisterskie (II stopnia) NOWOŚĆ!

Z radością informujemy, że Nasza Uczelnia otrzymała zgodę MEiN na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Dietetyka. Rekrutacja rusza od 01 lutego 2023. Studia trwają tylko 1,5 roku (3 semestry) ! Serdecznie zapraszamy!

Specjalność: Dietetyka ogólna

Trzysemestralne studia II stopnia (magisterskie). Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Dietetyka upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat) z zakresu dietetyki, lub równoważnym temu kierunkowi, ale również osoby posiadające dyplom co najmniej licencjacki po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata oraz ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.

Czas trwania studiów - tylko 3 semestry!

Cel:

Pogłębienie i poszerzenie wiedzy, umiejętności oraz szeroko pojętych  kompetencji absolwenta studiów I stopnia w zakresie opieki nad jednostką w obliczu zagrożeń dla zdrowia spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej jak również  nieprawidłowym stylem życia. Absolwent kierunku będzie przygotowany do tworzenia zespołu terapeutycznego uwzględniającego aspekty profilaktyki  i leczenia chorób żywieniowo zależnych, w których dostosowanie żywienia jest ważnym elementem terapii.

Program Studiów

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Patofizjologia kliniczna
 2. Demografia i epidemiologia żywieniowa
 3. Psychologia  kliniczna
 4. Immunologia
 5. Pedagogika zdrowia
 6. Zarządzanie i marketing żywności
 7. Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe i polityki wyżywienia
 8. Diagnostyka laboratoryjna
 9. Metodologia badań
 10. Statystyka  żywienia
 11. Szkolenie biblioteczne z ochroną własności intelektualne
 12. BHP
 13. Język obcy j.angielski
 14. Wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Żywienie kliniczne
 2. Żywienie  w położnictwie i neonatologii
 3. Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo-zależnych
 4. Fizjologia żywienia człowieka
 5. Zasady organizacji żywienia  zbiorowego, żywienie w szpitalach
 6. Edukacja i poradnictwo żywieniowe
 7. Jakość  i bezpieczeństwo żywności
 8. Produkcja potraw i towaroznawstwo
 9. Przechowalnictwo żywności

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (I DO WYBORU)

 1. Żywienie w gerontologii
 2. Żywienie w sporcie
 3. Psychodietetyka  i żywienie człowieka
 4. Toksykologia żywności
 5. Zagrożenia cywilizacyjne
 6. Chorobliwa nadwrażliwość na pokarmy i inne składniki pożywienia
 7. Żywność minimalnie przetworzona
 8. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i suplementy diety
 9. Dodatki do żywności
 10. Metodologia oceny sposobu żywienia
 11. Odnowa biologiczna SPA
 12. Współczesne trendy w żywieniu człowieka i profilaktyce żywieniowej
 13. Żywność specjalna
 14. Organizmy genetycznie modyfikowane i ich wykorzystanie w technologii żywności
 15. Projektowanie nowych produktów dietetycznych
 16. Nutrigenomika
 17. Immunomodulacja w leczeniu żywieniowym
 18. Seminarium dyplomowe
 19. Praktyki w różnych instytucjach

 

Kompetencje absolwentów:

 • Zapobieganie chorobom dietozależnym;
 • Umiejętność rozpoznania niedożywienia;
 • Umiejętność dokonywania oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia;
 • Umiejętność planowania racjonalnego żywienie dla różnych grup ludności;
 • Ocenianie wpływu choroby na stan odżywienia i wpływ żywienia na wyniki leczenia chorób;
 • Interpretowanie wyników badań laboratoryjnych na potrzeby dietoterapii;
 • Planowanie i przygotowywanie potraw wchodzące w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją;
 • Kontrolowanie jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw, zgodnie z zasadami systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli ( HACAP);
 • Prowadzenie edukacji żywieniowej;
 • Umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym;
 • Umiejętność organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczo dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów.