Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna

Rekrutacja

REKRUTACJA  CIĄGŁA – ZAPRASZAMY 

 

KANDYDACI!

Każdy kto ukończył szkołę średnią i posiada świadectwo dojrzałości może zostać studentem Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej – Akademii Nauk Stosowanych.

Uwaga Studenci!!! W naszej Uczelni nie będzie konieczności odbywania praktyk studenckich!

Art. 67 ust. 7
„W przypadkach i na warunkach określonych w regulaminie studiów uczelnia, na wniosek studenta, może zaliczyć na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywane przez niego w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych”.

Szczegóły zwolnienia z praktyk znajdują się w regulaminie praktyk.

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE LUB INŻYNIERSKIE):

 

 • wypełniony formularz podania PODANIE TUTAJ,
 • świadectwo dojrzałości (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna w formacie 3,5×4,5cm,
 • zdjęcie legitymacyjne na płycie CD w formacie JPG,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) WZÓR UMOWY

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE):

 

 • wypełniony formularz podania PODANIE TUTAJ,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), jednolitych studiów magisterskich (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • suplement (kserokopia – oryginał do wglądu – jeżeli kandydat posiada),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna w formacie  3,5×4,5cm,
 • zdjęcie legitymacyjne na płycie CD w formacie JPG,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) WZÓR UMOWY

Podyplomowe

 • wypełniony formularz podania PODANIE TUTAJ,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia (magisterskich) (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • suplement (kserokopia – oryginał do wglądu – jeżeli kandydat posiada),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna w formacie 3,5×4,5cm,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) propozycja umowy WZÓR UMOWY
 • niektóre specjalności adresowane są dla kandydatów posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela (patrz Studia — studia podyplomowe)

 STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

 

 • wypełniony formularz podania PODANIE TUTAJ,
 • świadectwo dojrzałości (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna w formacie 3,5×4,5cm,
 • zdjęcie legitymacyjne na płycie CD w formacie JPG,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) WZÓR UMOWY

Rekrutacja online

REKRUTACJA ONLINE – KLIKNIJ TUTAJ

Instrukcja do logowania


 

OPŁATY ZA STUDIA

STACJONARNE (WEEKENDOWE)

TAKIE SAME JAK NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH:

Opłaty za studia w roku akademickim 2023/2024

STUDIA I STOPNIA

kierunek

WPISOWE

0 zł 

Czesne za rok Czesne za semestr

Płatność ratalna

(12 rat)

Pedagogika

0 zł

4440 zł

2220 zł

370 zł

Praca socjalna

0 zł

4440 zł

2220 zł

370 zł

Ekonomia

0 zł

4800 zł

2400 zł

400 zł

Informatyka

0 zł

5520 zł

2760 zł

460 zł

Dietetyka

0 zł

4440 zł

2220 zł

370 zł

Filologia angielska

0 zł

4440 zł

2220 zł

370 zł

STUDIA II STOPNIA

Dietetyka – NOWOŚĆ

(3 semestry)

0 zł

5520 zł

2760 zł

460 zł

Pedagogika (4 sem.)

0 zł

4800 zł

2400 zł

400 zł

Ekonomia (4 sem.)

0 zł

5040 zł

2520 zł

420 zł

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

0 zł

4800 zł 2400 zł

400 zł

*dodatkowo: koszty przechowywania dokumentów w kwocie 600 zł, płatne w ostatnim semestrze nauki, 22 zł za wydanie legitymacji studenckiej

 

Opłaty za studia PODYPLOMOWE w roku akademickim 2023/2024

STUDIA PODYPLOMOWE

Kierunek/specjalność wpisowe Czesne za semestr Czesne miesięczne / płatne przez 5 m-cy w semestrze/
PEDAGOGIKA
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa i biblioterapia (3 sem)

150

1800

360

Coaching i mentoring (2 sem)

150

2200

440

Edukacja dla bezpieczeństwa (3 sem)

150

1800

360

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (3 sem)

150

1800

360

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) (3 sem)

150

2200

440

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) (3 sem)

150

2200

440

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3 sem)

150

1800

360

Logopedia (4 sem)

150

2000

400

Metodyka i metodologia pracy socjalnej (2 sem)

150

2000

400

Nauczanie informatyki i zajęcia komputerowe z programowaniem (3 sem)

150

2000

400

Neurologopedia (2 sem)

150

2500

500

Organizacja i zarządzanie oświatą  (2 sem)

150

1800

360

Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)  (3 sem)

150

1800

360

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (3 sem)

150

1800

360

Pedagogika resocjalizacyjna  (3 sem)

150

1800

360

Podstawy przedsiębiorczości (2 sem)

150

1800

360

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu (3 sem)

150

1800

360

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (3 sem)

150

1800

360

EKONOMIA
Bezpieczeństwo i higiena pracy (2 sem)

150

2000

400

Digital marketing (2 sem)

150

2500

500

E-biznes (2 sem)

150

2500

500

Ekonomika przedsiębiorstw (2 sem)

150

1800

360

Finanse i bankowość (2 sem)

150

1800

360

HR business (2 sem)

150

2000

400

Psychologia w zarządzaniu i biznesie (2 sem)

150

2000

400

Rachunkowość i podatki (2 sem)

150

1800

360

Zarządzanie zasobami ludzkimi  (2 sem)

150

1800

360

INFORMATYKA
Informatyka i technologie informacyjne (3 sem)

150

2000

400

Informatyka stosowana (2 sem)

150

2000

400

DIETETYKA
Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką (2 sem)

150

2000

400

ULGI DLA STUDENTÓW

 

1. Ulga prorodzinna.

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania)* z  czesnego o 50%.

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 31 października). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie.

LANG