Rekrutacja

Dla dzieci 6-letnich pobyt w przedszkolu jest bezpłatny,

pozostałe dzieci powyżej 5h – 1,30zł za godzinę.

                                Nauczyciel/wychowawca w przedszkolu kontynuuje pracę z dziećmi w szkole podstawowej                                                                    ( ten sam wychowawca w zerówce i w klasach I-III)

WARUNKI REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA AKADEMICKIEGO

Rekrutacja do przedszkola odbywa się w na podstawie : 

1.Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082. ze zm.)

2. Zarządzenia nr 1/01/2024 Prezesa Fundacji Edukacja w Środzie Wlkp. z dnia 17 stycznia 2024 r.

3. Statutu Niepublicznego Przedszkola Akademickiego w Środzie Wlkp.

REGULAMIN REKRUTACJI 

ROZDZIAŁ 1. REKRUTACJA ODBYWA SIĘ W TRZECH  ETAPACH:

Etap I – składanie dokumentów,

Etap II – złożenie informacji o dziecku,

Etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych.

ROZDZIAŁ 2 – ETAPY REKRUTACJI

 Etap I – składanie dokumentów

1. Trwa od 12 lutego 2024r.

2. W Sekretariacie przedszkola należy złożyć stosowne  dokumenty (tylko osoby, które dostarczyły komplet dokumentów, będą uczestniczyły w rekrutacji).

Etap II – złożenie opinii wychowawcy z poprzedniego przedszkola jeśli dziecko uczęszczało 

Etap III– ogłoszenie listy osób przyjętych

1. Informację o przyjęciu do przedszkola rodzice otrzymają listownie na adres podany w dokumentacji lub zostaną powiadomieni telefonicznie.

ROZDZIAŁ 3-INFORMACJE DODATKKOWE

  1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor  przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty i przeprowadza rekrutację .
  2. Rodzice dzieci, które nie zostaną przyjęte, mogą w terminie do 14 sierpnia  2024r. złożyć pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie podania.

 

 

Zarządzenie Prezesa FE

Terminarz rekrutacji Niepubliczne Przedszkole Akademickie 2024 2025

ANKIETA_P_-2024 2025

PODANIE DO PRZEDSZKOLA 2024 2025

Druk podania  dostępny od 12 lutego 2024r. 


WYMAGANE DOKUMENTY:

       Druk podania (do pobrania na stronie lub w sekretariacie);

  1. Opinia wychowawcy przedszkolnego o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym ze szczególnym określeniem rozwoju w sferze poznawczej i społeczno-emocjonalnej, /jeżeli dziecko ją posiada/;
  2. 2 zdjęcia (podpisane);
  3. Ankieta o dziecku wypełniana przez rodziców (do pobrania na stronie lub w sekretariacie);
  4. Odpis aktu urodzenia dziecka (ksero);
  5. Ksero dowodu osobistego obojga rodziców /opiekunów prawnych ( strona pierwsza tylko w obszarze nazwiska, imienia i zdjęcia  z zakrytym numerem dowodu oraz zakrytym numerem PESEL ) w celu weryfikacji osób podczas załatwiania spraw związanych z nauczaniem dziecka oraz weryfikacją podczas odbioru dziecka z przedszkola;
  6. Aktualną Opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej /jeżeli dziecko ją posiada, a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji/;
  7. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli dziecko je posiada, a rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji /;

 

LANG