Stypendia

Student może ubiegać się o:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. zapomogę,
 4. stypendium rektora

 


UWAGA STUDENCI!

W związku ze zmianą wysokości stypendium informujemy, że są Państwo zobowiązani do odbioru decyzji za miesiące styczeń i luty 2024.


UWAGA

W dniu 28.10.2023 odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej.

Stypendia zostaną wypłacone za m-c październik do 20.11. 2023 r.

Każdy student otrzymujący stypendium zobowiązany jest do odbioru decyzji stypendialnej. Decyzje stypendialne będą do odbioru w Dziekanacie  od 4.11.2023 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 28 października 2023

Lista przyznanych stypendiów socjalnych.

Lista przyznanych stypendiów specjalnych.

Lista przyznanych stypendiów Rektora

 

Wszystkie złożone zapomogi zostaną rozpatrzone w miesiącu grudniu i wypłata nastąpi do 20.12.2023r.


Uwaga!

Złożone wnioski są ważne tylko na dany rok akademicki (co roku należy złożyć nowy wniosek).

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia, są przyznawane  zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania świadczeń dla studentów Wielkopolskiej Akademii Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp.

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WASE W ŚRODZIE WLKP


Terminy składania wniosków na stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w semestrze zimowym

do 20 października


Terminy składania wniosków na stypendium rektora  dla najlepszych studentów w semestrze zimowym (po ukazaniu się list rankingowych)

do 25 października


Zasady ubiegania się o świadczenia

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.

Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju (np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student może otrzymać dane świadczenie (np. stypendium socjalne) na jednym kierunku, a inne świadczenie (np. stypendium rektora) na drugim kierunku, w tym także w innej uczelni.

Student może otrzymywać równocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, o ile spełnia kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń, z tym że łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora otrzymanych przez studenta nie może przekroczyć kwoty 2.435,80 zł.

 

Stypendium socjalne

 • INFORMACJE OGÓLNE

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie wynosi max. 1294,40 zł netto (w roku akademickim 2023/2024).

 

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. DZ.U. z 2022 r., poz.574 z późn. zm.) wprowadza w zakresie pomocy materialnej między innymi następujące zapisy:

Art. 88 ust. 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Art. 88 ust. 5

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4., jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Art. 93 ust. 4-8
Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

 


 • TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Terminy składania wniosku w semestrze zimowym – do 20 października

Termin składania wniosku w semestrze letnim – do 10 marca


 • WNIOSKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPEDNIUM SOCJALNEGO

Oświadczenie – dochody niepodlegające opodatkowaniu

OŚWIADCZENIE O ODBYTYCH STUDIACH

oświadczenie o ubezpieczeniu

oświadczenie składki zdrowotne zerowe

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIE Z OPS

WYKAZ DOKUMENTÓW DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

OŚWIADCZENIE O ODBYTYCH STUDIACH


 • DOKUMENTY POTRZEBNE DO WNIOSKU 

Obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym, przedstawienie i udokumentowanie swojej sytuacji materialnej. W tym celu student winien dostarczyć zaświadczenia i oświadczenia o wszystkich źródłach dochodów w rodzinie oraz na bieżąco zgłaszać wszelkie zmiany w sytuacji materialnej w rodzinie studenta.

WYKAZ DOKUMENTÓW

 NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO DLA STUDENTÓW WASE W ŚRODZIE WLKP.

 w roku akademickim 2023/2024

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć:

 1. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, uzyskanych w 2022 r. przez wszystkie osoby dorosłe (ukończony 18 rok życia) pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym łącznie z wnioskodawcą. Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub niezłożeniu zeznania podatkowego (uwaga! na wspólnym zaświadczeniu dla małżeństwa muszą widnieć odrębne kwoty dla każdego z małżonków, a nie tylko suma kwot),

 

 1. zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w 2022 r.,

 

 1. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego określające rzeczywistą wysokość opłaconych składek przez studenta oraz członków rodziny studenta na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r.

(uwaga! zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej nie są potrzebne w przypadku:

 • zerowego dochodu brutto,
 • dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
 • innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu),

 

 1. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2022 r. oraz oświadczenie studenta o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka/ów rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do świadczenia (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Uczelni),

 

 1. zaświadczenie o wysokości dochodów w 2022 r. członka rodziny studenta lub studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz oświadczenie studenta o dochodach swoich albo członka/ów rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na które ustalane jest prawo do świadczenia, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Uczelni),

 

 1. umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,

 

 1. zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status bezrobotnego z prawem lub bez prawa do zasiłku członków rodziny zarejestrowanych jako osoby bezrobotne,

 

 1. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w 2021 r. w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 

 1. kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

 

 1. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny,

 

 1. kopia prawomocnego odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, natomiast w przypadku śmierci rodzica lub małżonka – kopia skróconego odpisu aktu zgonu,

 

 1. oświadczenie studenta o dochodach swoich albo członka/ów rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na które ustalane jest prawo do świadczenia, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

 

 1. w przypadku wykazania w składzie rodziny rodzeństwa lub dzieci:

 

 • kopia odpisu aktu urodzenia (w przypadku rodzeństwa lub dzieci nie uczących się), jeżeli ojciec dziecka jest nieznany – odpis zupełny aktu urodzenia,
 • zaświadczenie ze szkoły (w przypadku rodzeństwa lub dzieci uczących się do 18 r. życia),
 • zaświadczenie ze szkoły i zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy (w przypadku rodzeństwa lub dzieci uczących się do 26 r. życia),
 • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku rodzeństwa, dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek),

 

 1. w przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka jego rodziny – dokument potwierdzający ten fakt, datę utraconego dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu netto (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu netto),

 

 1. w przypadku uzyskania dochodu – dokument potwierdzający datę uzyskania dochodu, miesięczną wysokość dochodu netto uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty w przypadku, gdy dochód ten został uzyskany w 2023 r.,

 

 1. dokument potwierdzający datę uzyskania dochodu, miesięczną wysokość dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w przypadku, gdy dochód ten został uzyskany w 2023 r.,

 

 1. w przypadku studenta ,którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt 2. ustawy o pomocy społecznej (600,00zł), student ma obowiązek dołączenia do wniosku zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny,

 

 1. inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

Dochody członków rodziny studenta

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego  się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że przy jej ustalaniu:

 1. uwzględnia się dochody osiągane przez:
  1. studenta,
  2. małżonka studenta,
  3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
  4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 2. nie uwzględnia się:
  1. świadczeń przyznanych studentowi przez Rektora Politechniki Częstochowskiej, komisję stypendialną lub odwoławczą komisję stypendialną Politechniki Częstochowskiej oraz stypendiów określonych w art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  2. stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:
   • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
   • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
   • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,
  3. świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  4. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Samodzielność finansowa studenta

 1. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
  • ukończył 26. rok życia,
  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • ma na utrzymaniu dzieci,
  • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
  • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 2. Student, o który mowa w ust. 1 składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
 3. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodów spoczywa na studencie.
 4. W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

 

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może być wyższa niż 38% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy – obecnie kwota ta wynosi: 2435,80 zł.


 

 • DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO ZA 2023 ROK

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5549 zł (jest to dochód roczny).

 


 • WAŻNA INFORMACJA

Rektor odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. 600 zł netto), jeśli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Rektor może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.


 • DOCHÓD NIEOPODATKOWANY DO 26 ROKU ŻYCIA – DO STYPEDNIUM SOCJALNEGO

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła nowe zwolnienie z PIT. Zwolnienie obejmuje osoby w wieku do ukończenia 26 lat uzyskujące przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia.
Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło. Wobec powyższego wprowadzono zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą za dochód nieopodatkowany uznaje się: „przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na
ubezpieczenia zdrowotne”.

W związku z powyższym studenci lub członkowie ich rodzin w wieku do ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, mają obowiązek dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego , oprócz zaświadczenia o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie można uzyskać w Urzędzie Skarbowym.

 

 

Stypendium Rektora


Poniżej zostały udostępnione listy rankingowe na stypendium Rektora.

Wnioski o stypendium Rektora składają tylko osoby na listach zaznaczone na żółto.

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć oświadczenie o stanie odbytych studiów.

Termin złożenia wniosków na stypendium Rektora to 25.10.2023r.


OŚWIADCZENIE O ODBYTYCH STUDIACH


Lista rankingowa I SUM Ekonomia

Lista rankingowa I SUM Pedagogika

Lista rankingowa II rok Filologia

Lista rankingowa II rok Informatyka

Lista rankingowa II rok Praca socjalna

Lista rankingowa II rok Dietetyka

Lista rankingowa II rok Ekonomia

Lista rankingowa II rok Pedagogika

Lista rankingowa II rok Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Lista rankingowa II SUM Ekonomia

Lista rankingowa II SUM Pedagogika

Lista rankingowa III rok Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Lista rankingowa III rok Dietetyka

Lista rankingowa III rok Ekonomia

Lista rankingowa III rok Filologia

Lista rankingowa III rok Informatyka

Lista rankingowa III rok Pedagogika

Lista rankingowa III rok Praca socjalna

Lista rankingowa IV rok Informatyka

Lista rankingowa IV rok Pedagogika przedszkolna i wczesniszkolna

Lista rankingowa V rok Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Po 20 października 2023 roku na stronie Uczelni zostanie opublikowana lista rankingowa. Studenci, którzy zostaną oznaczeni na liście „kolorem zółtym” wtedy mogą składać wnioski na stypendium Rektora, gdyż zostali wstępnie zakwalifikowani w związku z wysokimi wynikami.

 


Po ukazaniu się list rankingowych, studenci którzy się kwalifikują do stypendium składają wnioski najpóźniej do 25 października 2023r.


 

Stypendium rektora może otrzymać student, który osiągnął wyróżniające wyniki w nauce, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora przysługuje również studentom przyjętym na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są:

 • laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego,
 • medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,

i złożyli stosowny wniosek.


WNIOSEK

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

OŚWIADCZENIE O ODBYTYCH STUDIACH

Stypendium specjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający jedno z orzeczeń:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Uwaga!

Złożone wnioski są ważne tylko na dany rok akademicki (co roku należy złożyć nowy wniosek z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności).


WNIOSEK

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OŚWIADCZENIE O ODBYTYCH STUDIACH

 

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie „sytuacji materialnej” – wtedy wypełnia wniosek o stypendium socjalne).

Przyznanie zapomogi danemu studentowi nie może nastąpić częściej niż 2 razy do roku.

 


WNIOSEK

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

OŚWIADCZENIE O ODBYTYCH STUDIACH

LANG