Stypendia

Student może ubiegać się o:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. zapomogę,
 4. stypendium rektora.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia, są przyznawane  zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania świadczeń dla studentów Wielkopolskiej Akademii Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp.

 


ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH

W związku z przyznanymi stypendiami na rok akademicki 2021/2022 każdy student, który otrzymał stypendium zobowiązany jest do odbioru decyzji.

Decyzje należy odebrać osobiście w dziekanacie WWSSE.

W przypadku nie odebrania decyzji wypłata stypendium zostanie wstrzymana do czasu jej odebrania.

 

 

Stypendium socjalne

 • INFORMACJE OGÓLNE

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie wynosi 1051, 70 zł ( w roku akademickim 2021/2022).

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednak nie dłużej niż 12 semestrów bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. Do okresu studiowania wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego.

Student jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie pobiera i nie będzie pobierać stypendium socjalnego na innym kierunku i w innej uczelni. Student nie może pobierać jednocześnie tego samego świadczenia na dwóch kierunkach studiów. Student ma obowiązek poinformowania Uczelni o pobieraniu świadczeń na innym kierunku i w innej uczelni.

 


 • WNIOSKI

Terminy składania wniosku w semestrze zimowym – do 20 października

Termin składania wniosku w semestrze letnim – do 10 marca


 • DOKUMENTY POTRZEBNE DO WNIOSKU 

Obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym, przedstawienie i udokumentowanie swojej sytuacji materialnej. W tym celu student winien dostarczyć zaświadczenia i oświadczenia o wszystkich źródłach dochodów w rodzinie oraz na bieżąco zgłaszać wszelkie zmiany w sytuacji materialnej w rodzinie studenta.

 

Dochody członków rodziny studenta

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego  się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że przy jej ustalaniu:

 1. uwzględnia się dochody osiągane przez:
  1. studenta,
  2. małżonka studenta,
  3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
  4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 2. nie uwzględnia się:
  1. świadczeń przyznanych studentowi przez Rektora Politechniki Częstochowskiej, komisję stypendialną lub odwoławczą komisję stypendialną Politechniki Częstochowskiej oraz stypendiów określonych w art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  2. stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:
   • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
   • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
   • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,
  3. świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  4. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Samodzielność finansowa studenta

 1. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
  • ukończył 26. rok życia,
  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • ma na utrzymaniu dzieci,
  • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
  • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 2. Student, o który mowa w ust. 1 składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
 3. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodów spoczywa na studencie.
 4. W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

 

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może być wyższa niż 38% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy – obecnie kwota ta wynosi: 2435,80 zł.


 

 • DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO ZA 2020 ROK

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł.

 


 • WAŻNA INFORMACJA

Rektor odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. 528 zł netto), jeśli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Rektor może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.


 • DOCHÓD NIEOPODATKOWANY DO 26 ROKU ŻYCIA – DO STYPEDNIUM SOCJALNEGO

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła nowe zwolnienie z PIT. Zwolnienie obejmuje osoby w wieku do ukończenia 26 lat uzyskujące przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia.
Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło. Wobec powyższego wprowadzono zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą za dochód nieopodatkowany uznaje się: „przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na
ubezpieczenia zdrowotne”.

W związku z powyższym studenci lub członkowie ich rodzin w wieku do ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, mają obowiązek dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego , oprócz zaświadczenia o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie można uzyskać w Urzędzie Skarbowym.

 

 

Stypendium Rektora

Stypendium specjalne

Zapomoga