Programy studiów

Programy studiów

Program studiów I stopnia na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym

Program studiów II stopnia na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym