Programy studiów

Programy studiów

Program studiów I stopnia na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym

Program studiów II stopnia na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym

Program kształcenia dla studiów I stopnia kierunek ekonomia o profilu ogólnoakademickim

Program kształcenia dla studiów II stopnia kierunek ekonomia o profilu ogólnoakademickim

Program studiów I stopnia dla kierunku Dietetyka o profilu praktycznym