Podstawowym wyzwaniem ludzkości i wszelkiej edukacji (…),
staje się obecnie dążenie do mądrości w wiedzy.
A. Wiszniewski

 

Misją Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej – Akademii Nauk Stosowanych jest:

  • Kształcenie studentów przygotowanych do pracy zawodowej na miarę krajowych, europejskich i światowych wyzwań rynku pracy;
  • Uczestnictwo w badaniach naukowych głównych nurtów ekonomii i nauk o wychowaniu (toutes propotions gardees);
  • Tworzenie atmosfery sprzyjającej kreacji kapitału społecznego, a więc sieci relacji opartych na zaufaniu, gotowości i umiejętności współpracy, tolerancji i wzajemnym szacunku;
  • Aktywne uczestnictwo w życiu społeczności naszego regionu.

Reputacja Uczelni opiera się na następujących wartościach:

  • Poszanowania praw człowieka, tolerancji i patriotyzmie.
  • Wzajemnego zaufania pomiędzy studentami, a pracownikami Uczelni.
  • Wysokiej jakości pracy naukowo-dydaktycznej i dbania o wszechstronny rozwój studentów.
  • Ciągłego uczenia się, rozwoju i doskonalenia własnych umiejętności oraz osobowości.

 

LANG