Studia

Jednolite studia magisterskie

Zwiń wiersz

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

375 PLN miesięcznie

Zgodnie z ustawową likwidacją studiów podyplomowych i studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu magistra serdecznie zapraszamy na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Absolwenci studiów licencjackich mogą ubiegać się o przyjęcie na IV rok studiów.

I stopnia - Pedagogika

Zwiń wiersz

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

320 PLN miesięcznie

Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które widzą swoją przyszłość w sektorze edukacyjnym, opiece nad dziećmi lub osobami starszymi. Te zawody wymagają dużo cierpliwości i dyscypliny.

Doradztwo zawodowe

320 PLN miesięcznie

Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w: agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy, w biurach karier, w działach kadr i działach personalnych różnych przedsiębiorstw, w Urzędach Pracy i pozostałych instytucjach rynku pracy, przy realizacji projektów unijnych związanych z rozwojem zasobów ludzkich, w Urzędach Administracji Państwowej.

Resocjalizacja i socjoterapia

320 PLN miesięcznie

Resocjalizacja to nieodłączny elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo.

I stopnia - Ekonomia

Zwiń wiersz

Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw

320 PLN miesięcznie

Absolwent będzie przygotowany do projektowania systemów logistycznych, ich optymalizacji oraz wdrażania w środowisku gospodarczym w zakresie różnych form organizacyjno - prawnych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Handel krajowy i zagraniczny

320 PLN miesięcznie

Absolwent tej specjalności posiada specjalistyczną wiedzę na temat szeroko rozumianej organizacji handlu zagranicznego i krajowego, ze szczególnym naciskiem na międzynarodowe stosunki gospodarcze, w tym m. in. zagadnienia związane z finansami, prawem, strategią, marketingiem, sprzedażą i zarządzaniem w ujęciu globalnym.

Ekonomia przestrzenna

320 PLN miesięcznie

Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakresu mechanizmów funkcjonowania gospodarki w regionie.

Rachunkowość finansowa

320 PLN miesięcznie

Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębianie wiedzy z zakresu bilansoznawstwa, systemów informatycznych w rachunkowości, analizy finansowej, rachunkowości grup kapitałowych, rewizji finansowej i analizy wartości oraz wykorzystywania informacji statystycznych w rachunkowości.

Finanse, bankowość i ubezpieczenia

320 PLN miesięcznie

Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu bankowego w Polsce, produktów i operacji bankowych, rachunkowości instytucji finansowych oraz norm prawnych regulujących rynek finansowy.

Ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami

320 PLN miesięcznie

Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębianie wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w szczególności w obszarze zarządzania potencjałem ludzkim.

Ekonomiczne i prawne aspekty w administracji

320 PLN miesięcznie

Absolwent tej specjalności zdobędzie wszechstronną wiedzę o ekonomiczno-prawnych aspektach funkcjonowania w administracji, jak również posiądzie umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i interpretowania. Ponadto będzie przygotowany do opracowywania i realizowania działań gospodarczych z uwzględnieniem ich wymiaru ekonomicznego i prawnego.

I stopnia - Informatyka

Zwiń wiersz

Informatyka - specjalność nauczycielska

375 PLN miesięcznie

Studia na tej specjalności dają uprawnienia pedagogiczne umożliwiające podjęcie pracy jako nauczyciel informatyki i technologii informacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum.

Informatyka stosowana

375 PLN miesięcznie

Absolwent studiów licencjackich na kierunku informatyka będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Gruntowna wiedza teoretyczna, którą student pozyska będzie ściśle powiązana z jej nowoczesnymi zastosowaniami.

Systemy sztucznej inteligencji

375 PLN miesięcznie

Studia przeznaczone dla osób lubiących rozwiązania sieciowe, automatykę, systemy kontroli, monitoringu z wykorzystaniem wybranych metod sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja, a tym samym jej implementacja pozwoli na szybsze podejmowanie decyzji. Wykorzystane zostanie komputerowa analiza obrazu, temperatury i innych parametrów ułatwiających wykrycie np. intruza, anomalii sieciowych, niebezpieczeństwa ataku sieciowego, rozpoznawania obiektów.

Grafika komputerowa i projektowanie gier

375 PLN miesięcznie

Grafika komputerowa i projektowanie gier to propozycja kształcenia, która odpowiada na realia współczesnego rynku pracy. Odnajdą się tutaj pasjonaci gier komputerowych, którzy chętnie zapoznają się z inżynierią oprogramowania, projektowaniem i realizacją gier komputerowych, a także chcą poznać metody i algorytmy grafiki komputerowej, których używa się w grach i symulacjach.

Informatyzacja przedsiębiorstw

375 PLN miesięcznie

Absolwent tej specjalności zdobędzie wszechstronną wiedzę na temat informatyzacji przedsiębiorstw, która wspomaga odpowiednie zarządzanie procesami firmy, a co za tym idzie pozwala podnieść jej wydajność i efektywność. Nowoczesne rozwiązania IT wspomagają organizacje w wykonywaniu poszczególnych zadań. Obecnie modernizacja i wzrost efektywności możliwy jest właśnie dzięki wdrożeniu kolejnych rozwiązań informatycznych.

I stopnia - Dietetyka

Zwiń wiersz

Dietetyka w sporcie i rekreacji

320 PLN miesięcznie

Absolwent kończący studia na kierunku Dietetyka ma szerokie możliwości kształtowania swojej dalszej kariery zawodowej.

Poradnictwo dietetyczne

320 PLN miesięcznie

Absolwent kończący studia na kierunku Dietetyka ma szerokie możliwości kształtowania swojej dalszej kariery zawodowej.

I stopnia - Praca Socjalna

Zwiń wiersz

Praca socjalna

320 PLN miesięcznie

Absolwent będzie posiadał ogólną wiedzę filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne.

I stopnia - Filologia

Zwiń wiersz

Filologia angielska

350 PLN miesięcznie

Absolwent tej specjalności otrzymuje przepustkę nie tylko do etatów nauczycielskich i instruktorskich. Wykształcony filolog znajdzie dla siebie miejsce w różnorakich sektorach życia gospodarczego. Wszędzie tam, gdzie istotne są kontakty międzynarodowe, istnieje zapotrzebowanie na ludzi posługujących się dojrzałą angielszczyzną. Dzięki swoim umiejętnościom językowym, potrafią oni stworzyć dobry klimat, odczytywać wiadomości ukryte między wierszami oraz wychwytywać wieloznaczność biznesowego języka angielskiego.

Filologia germańska

350 PLN miesięcznie

Absolwent tej specjalności otrzymuje przepustkę nie tylko do etatów nauczycielskich i instruktorskich. Wykształcony filolog znajdzie dla siebie miejsce w różnorakich sektorach życia gospodarczego. Wszędzie tam, gdzie istotne są kontakty międzynarodowe, istnieje zapotrzebowanie na ludzi posługujących się płynnie językiem niemieckim. Dzięki swoim umiejętnościom językowym, potrafią oni stworzyć dobry klimat, odczytywać wiadomości ukryte między wierszami oraz wychwytywać wieloznaczność biznesowego języka niemieckiego.

Filologia rosyjska

350 PLN miesięcznie

Absolwent tej specjalności otrzymuje przepustkę nie tylko do etatów nauczycielskich i instruktorskich. Wykształcony filolog znajdzie dla siebie miejsce w różnorakich sektorach życia gospodarczego. Wszędzie tam, gdzie istotne są kontakty międzynarodowe, istnieje zapotrzebowanie na ludzi posługujących się płynnie językiem rosyjskim. Dzięki swoim umiejętnościom językowym, potrafią oni stworzyć dobry klimat, odczytywać wiadomości ukryte między wierszami oraz wychwytywać wieloznaczność biznesowego języka rosyjskiego

II stopnia - Pedagogika

Zwiń wiersz

Doradztwo zawodowe i edukacyjne

350 PLN miesięcznie

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Pedagogika ogólna to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwent tego kierunku zdobędzie umiejętności prowadzenia badań naukowych, działalności prospołecznej i samodoskonalenia. Studia na kierunku pedagogika przygotowują do pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach i placówkach oświatowych, animacji kulturalnej, pomocy społecznej, służbie zdrowia, w państwowej i samorządowej administracji, w instytucjach wymiaru sprawiedliwości i resocjalizacyjnych.

Pedagogika ogólna

350 PLN miesięcznie

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Pedagogika ogólna to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwent tego kierunku zdobędzie umiejętności prowadzenia badań naukowych, działalności prospołecznej i samodoskonalenia. Studia na kierunku pedagogika przygotowują do pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach i placówkach oświatowych, animacji kulturalnej, pomocy społecznej, służbie zdrowia, w państwowej i samorządowej administracji, w instytucjach wymiaru sprawiedliwości i resocjalizacyjnych.

Pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna

350 PLN miesięcznie

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Praca socjalna i resocjalizacja to nieodłączne elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo.

II stopnia - Ekonomia

Zwiń wiersz

Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw

350 PLN miesięcznie

Program studiów umożliwia poszerzenie kwalifikacji do pracy w zakresie systemów logistycznych przedsiębiorstw na stanowiskach projektowych oraz menedżerskich w firmach, w których wykorzystywane są zintegrowane systemy logistyczne.

Handel krajowy i zagraniczny

350 PLN miesięcznie

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Obejmą zasób wiedzy ekonomicznej w zakresie, który jest użyteczny do wykonywania pracy na stanowiskach różnych szczebli.

Rachunkowość finansowa

350 PLN miesięcznie

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Obejmą zasób wiedzy ekonomicznej w zakresie, który jest użyteczny do wykonywania pracy na stanowiskach różnych szczebli.

Finanse, bankowość i ubezpieczenia

350 PLN miesięcznie

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Obejmą zasób wiedzy ekonomicznej w zakresie, który jest użyteczny do wykonywania pracy na stanowiskach różnych szczebli.

Ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami

350 PLN miesięcznie

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Obejmą zasób wiedzy ekonomicznej w zakresie, który jest użyteczny do wykonywania pracy na stanowiskach różnych szczebli

Ekonomia ogólna

350 PLN miesięcznie

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Obejmą zasób wiedzy ekonomicznej w zakresie, który jest użyteczny do wykonywania pracy na stanowiskach różnych szczebli.

II stopnia - Dietetyka

Zwiń wiersz

Studia II stopnia - Dietetyka

500 PLN miesięcznie - tylko 3 semestry

Z radością informujemy, że Nasza Uczelnia otrzymała zgodę MEiN na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Dietetyka.

II stopnia - Informatyka

Zwiń wiersz

Studia II stopnia - Informatyka

Studia II stopnia

Uczelnia ubiega się o możliwość utworzenia studiów II stopnia na kierunku informatyka. Wniosek jest w trakcie opiniowania przez MEiN oraz PKA.

Studia Podyplomowe - Ekonomia

Zwiń wiersz

Zarządzanie zasobami ludzkimi

320 PLN miesięcznie

Studia przygotowują do pracy jako menedżer lub samodzielny specjalista ds. zasobów ludzkich m.in. w przedsiębiorstwach, organizacjach samorządowych, firmach doradczych. Szczególnie w: działach personalnych w przedsiębiorstwach, agencjach head hunterskich, agencjach pracy tymczasowej, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach wykorzystujących środki unijne Europejskich Funduszy .

Rachunkowość i podatki

320 PLN miesięcznie

Uzyskana wiedza zezwala na poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych; analizy i interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstw; sporządzania sprawozdań finansowych; przeprowadzania kontroli finansowej w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach sektora publicznego. Rezultatem tej wiedzy jest posiadanie umiejętności praktycznej jej aplikacji.

Psychologia w zarządzaniu i biznesie

360 PLN miesięcznie

Celem studiów jest kształtowanie kompetencji i umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej w praktyce zarządzania. Wiedza ta jest niezbędna menagerom do skutecznych działań w obszarach takich jak: budowanie i motywowanie zespołu, rozwiązywanie napięć i konfliktów, trafne rozpoznawanie potrzeb klientów. Podbudowa psychologiczna daje managerom większą pewność i skuteczność w działaniu. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, m.in. z zakresu: przywództwa, zarządzania konfliktem, motywowania i organizacji pracy, oraz umiejętności stosowania metod psychologicznych, przydatnych w zarządzaniu zespołem pracowników.

HR Business Partner

360 PLN miesięcznie

Celem studiów jest przygotowanie zawodowe do pełnienia roli HR BP. Studia skierowane są do osób, które planują pracę lub już pracują w obszarze zarządzania ludźmi i rozwijają swój warsztat pracy w kierunku umożlwiający pełnienie roli HR partnera lub pracy w działach HR.

Finanse i bankowość

320 PLN miesięcznie

Uzyskana wiedza zezwala na rozumienie problematyki funkcjonowania banków i instytucji pośrednictwa finansowego; usług bankowych i finansowych, zarządzania bankiem oraz instytucją finansową; pieniądza i systemów pieniężnych, funkcjonowania rynków finansowych i inwestycyjnych.

Ekonomika przedsiębiorstw

320 PLN miesięcznie

Uzyskana wiedza zezwala na rozumienie zmian zachodzących w wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniu przedsiębiorstw. Rezultatem tej wiedzy jest posiadanie umiejętności praktycznej jej aplikacji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

360 PLN miesięcznie

Uzyskana wiedza zezwala na rozumienie zmian zachodzących w wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniu przedsiębiorstw. Rezultatem tej wiedzy jest posiadanie umiejętności praktycznej jej aplikacji.

Studia Podyplomowe - Pedagogika

Zwiń wiersz

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

320 PLN miesięcznie

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej z psychologii lub posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu

320 PLN miesięcznie

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia podyplomowe z PRZGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO są prowadzone tylko do nauczania jednego przedmiotu. W WWSSE można równolegle studiować na studiach podyplomowych do nauczania większej ilości przedmiotów, jest to możliwe, gdyż część przedmiotów jest taka sama. W celu rekrutacji należy złożyć odrębne podania na studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego do nauczania danego przedmiotu.

Podstawy przedsiębiorczości

320 PLN miesięcznie

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Kwalifikacje: Uczestnicy studiów nabywają prawo do nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości.

Pedagogika resocjalizacyjna

320 PLN miesięcznie

Uczestnicy uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pracy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych na drodze rozwoju.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

320 PLN miesięcznie

Celem studiów jest: uzyskanie kwalifikacji wychowawcy w placówkach oświatowych, oraz do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego, wychowawcy w świetlicy szkolnej, internacie, bursie, do prowadzenie szkolnego zespołu zajęć pozalekcyjnych, oraz pełnienia funkcji wychowawcy w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym.

Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)

320 PLN miesięcznie

Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Organizacja i zarządzanie oświatą

320 PLN miesięcznie

Studia dają kwalifikacje niezbędne do zarządzania szkołą lub placówką oświatową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003 r. Dz. U. nr 89, poz. 826, z późn. zm.)

Neurologopedia

400 PLN miesięcznie

Studia są adresowane do logopedów, którzy ukończyli czterosemestralne podyplomowe pomagisterskie studia logopedyczne (600 godzin) lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną i są zainteresowani pracą w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych

Nauczanie informatyki i zajęcia komputerowe z programowaniem

360 PLN miesięcznie

Celem jest przygotowanie nauczycieli do realizowania zadań określonych w podstawie programowej nauczania informatyki i zajęć komputerowych w różnych typach szkół oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji w zakresie nauczania programowania

Logopedia

360 PLN miesięcznie

Ukończenie studiów podyplomowych 4 semestralnych daje uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

360 PLN miesięcznie

studia siekrowane są do absolwentów kierunków takich jak: socjologia, pedagogika, psychologia, którzy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje i w przyszłości zostać pracownikiem w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej, tj. zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dn. 15 kwietnia 2021r.

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

320 PLN miesięcznie

Studia dają kwalifikacje do nauczania i prowadzenia terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) powrót Studia podyplomowe w zakresie: E

400 PLN miesięcznie

Celem studiów jest: uzyskanie kwalifikacji do pracy w szkołach (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niewidomych, niedowidzących i słabowidzących.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

400 PLN miesięcznie

Celem studiów jest: uzyskanie kwalifikacji do pracy w szkołach (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niesłyszących, niedosłyszących i słabo słyszących.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

360 PLN miesięcznie

Studia dają kwalifikacje do nauczania i prowadzenia terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego przygotowują do pracy m. in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Edukacja dla bezpieczeństwa

320 PLN miesięcznie

Celem studiów jest: przygotowanie nauczycieli do realizowania zadań określonych w podstawie programowej nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu.

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem kariery i nauczanie przedsiębiorczości

360 PLN miesięcznie

Przygotowanie do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego) oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość.

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z tutoringiem szkolnym i coachingiem kariery

320 PLN miesięcznie

Studia przygotowują do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego). Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu jako narzędzia wspomagającego rozwój potencjału człowieka. Poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych.

Coaching i mentoring

400 PLN miesięcznie

Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu i mentoringu jako narzędzi wspomagających rozwój potencjału człowieka i możliwości wykorzystania pracy tą metodą w szkole i innych placówkach o charakterze oświatowym. Studia kładą nacisk na poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególnie na doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych.

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa i biblioterapia

320 PLN miesięcznie

Celem studiów jest: uzyskanie uprawnień do zajmowania stanowiska bibliotekarza we wszystkich typach placówek oświatowych.

Akademia tutoringu szkolnego

400 PLN miesięcznie

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia tutoringu szkolnego oraz organizacji wsparcia tutorów w szkołach i placówkach oświatowych. Słuchacze nabywają kompetencje prowadzenia sesji tutoringowych oraz stosowania narzędzi pracy tutora.

Akademia profesjonalnego mediatora

400 PLN miesięcznie

Po zakończeniu studiów uczestnicy uzyskają kompetencje w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów, prowadzenia mediacji; negocjacji. Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia mediacji i negocjacji cywilnych i gospodarczych, rodzinnych.

Studia Podyplomowe – Informatyka

Zwiń wiersz

Informatyka stosowana

360 PLN miesięcznie

Cel studiów: zdobytą wiedzę i umiejętności absolwent będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, a także będzie twórczym projektantem rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego.

Informatyka i technologie informacyjne

360 PLN miesięcznie

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Celem studiów jest: nadanie kwalifikacji do nauczania informatyki i technologii informacyjnych. Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: STRONA W BUDOWIE

Studia Podyplomowe – Dietetyka

Zwiń wiersz

Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką

320 PLN miesięcznie

Celem studiów jest: przygotowanie do prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej w tym konstruowania, wdrażania i ewaluacji programów prozdrowotnych w szkołach lub innych instytucjach oraz nadzorowania przedsięwzięć prozdrowotnych.