Rachunkowość i podatki - studia II stopnia Ekonomia

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Obejmą zasób wiedzy ekonomicznej w zakresie, który jest użyteczny do wykonywania pracy na stanowiskach różnych szczebli.

Opis kierunku

Program studiów jest tak skonstruowany, aby począwszy od ogólnych przedmiotów ekonomicznych, powoli i stopniowo wprowadzać bardziej specjalistyczne. Pozwala to i ułatwia studentowi przyswojenie należytej wiedzy i uzyskanie tytułu magistra ekonomii.

Dodatkowe informacje

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów  co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata.  Obejmą zasób wiedzy ekonomicznej w zakresie, który jest użyteczny do wykonywania pracy na stanowiskach  różnych szczebli.

 

Program studiów jest tak skonstruowany, aby począwszy od ogólnych przedmiotów ekonomicznych, powoli i stopniowo wprowadzać bardziej specjalistyczne. Pozwala to i ułatwia studentowi przyswojenie należytej wiedzy i uzyskanie tytułu magistra ekonomii.

 

W trakcie studiów II stopnia student zdobędzie wszechstronną i poszerzoną –  w stosunku do studiów pierwszego stopnia- wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiądzie umiejętności wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.  Absolwent będzie  przygotowany do opracowania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego –  w kraju i zagranicą. Absolwent będzie  przygotowany  do podjęcia pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent tych studiów otrzymuje tytuł magistra EKONOMII w zakresie specjalności:

– ekonomia ogólna;

– rachunkowość finansowa;

– zarządzanie zasobami ludzkimi i ekonomika przedsiębiorstw;

– finanse, bankowość i ubezpieczenia;

– handel krajowy i zagraniczny.

Program Studiów

Ekonomia Studia II stopnia

Profil praktyczny

Łączna liczba godzin- 1245  (wraz z praktykami)

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Wnioskowanie statystyczne
Makroekonomia
Prawo gospodarcze
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
Ekonometria menedżerska
Historia myśli ekonomicznej

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Ekonomia matematyczna
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Ekonomia międzynarodowa

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

System bankowy w Polsce
Metody analizy finansowej
Digital marketing
Międzynarodowe standardy rachunkowości
Controlling
Rynek instrumentów finansowych
Metody analizy finansowej
Zarządzanie kapitałem ludzkim

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE

Zarządzanie strategiczne
Ekonomiczne uwarunkowania innowacji
Wynagradzanie i motywowanie
Prawo podatkowe
Strategie podatkowe
Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych
Psychologia pracy

INNE WYMAGANIA

Język angielski w biznesie
Seminarium magisterskie
Praktyka zawodowa

 

Możliwość ubiegania się o:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium Rektora
  • Stypendium specjalne
  • Zapomogę
LANG