Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna

Praktyki

PRAKTYKI

Zwolnienia z praktyk (zgodnie z Ustawą z dnia 13.01.2023r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 67 ust. 7):

„W przypadkach i na warunkach określonych w regulaminie studiów uczelnia, na wniosek studenta, może zaliczyć na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywane przez niego w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych”.

Studenci, którzy pracują lub pracowali w ostatnim czasie w instytucjach zgodnych ze studiowaną specjalnością mogą zostać zwolnieni z obowiązku odbywania praktyki pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia stwierdzającego pracę w takiej placówce oraz prośby do Rektora o zwolnienie z praktyk (druki zwolnienia dostępne w dokumentach do pobrania).


Deklaracja na praktyki – deklaracja na praktyki


Dokumenty do zwolnienia z praktyk – dokumenty dot. zwolnienia z odbywania praktyk


Regulamin praktyk studenckich – Regulamin praktyk


WYDZIAŁ EKONOMICZNY

Studia I stopnia EKONOMIA  PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI (studenci rozpoczynający studia od 10.2021 oraz od 10.2022)

Program praktyk – Ekonomia przestrzenna – profil ogólnoakademicki

Program praktyk – Ekonomiczne i prawne aspekty w administracji – profil ogólnoakademicki

Program praktyk – Ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami – profil ogólnoakademicki

Program praktyk – Finanse, bankowość i ubezpieczenia – profil ogólnoakademicki Program praktyk – Handel krajowy i zagraniczny – profil ogólnoakademicki

Program praktyk – Rachunkowość finansowa – profil ogólnoakademicki

Program praktyk – Systemy logistyczne przedsiębiorstw – profil ogólnoakademicki


Studia I stopnia EKONOMIA  PROFIL PRAKTYCZNY (studenci rozpoczynający studia od 10.2023)

Program praktyk – Ekonomia przestrzenna – profil praktyczny

Program praktyk – Ekonomiczne i prawne aspekty w administracji – profil praktyczny

Program praktyk – Finanse, bankowość i ubezpieczenia – profil praktyczny

Program praktyk – Handel krajowy i zagraniczny – profil praktyczny

Program praktyk – Rachunkowość finansowa – profil praktyczny

Program praktyk – Systemy logistyczne przedsiębiorstw – profil praktyczny

Program praktyk – Zarządzanie zasobami ludzkimi i ekonomika przedsiębiorstw – profil praktyczny


Studia I stopnia INFORMATYKA PROFIL PRAKTYCZNY

Program praktyk – Informatyka specjalność nauczycielska – profil praktyczny

Program praktyk INFORMATYKA – profil praktyczny


Studia II stopnia EKONOMIA  PROFIL PRAKTYCZNY (studenci rozpoczynający studia od 10.2023)

Program praktyk – Ekonomia ogólna – profil praktyczny

Program praktyk – Finanse, bankowość i ubezpieczenia – profil praktyczny

Program praktyk – Handel krajowy i zagraniczny – profil praktyczny

Program praktyk – Rachunkowość finansowa – profil praktyczny

Program praktyk – Systemy logistyczne przedsiębiorstw – profil praktyczny

Program praktyk – Zarządzanie zasobami ludzkimi i ekonomika przedsiębiorstw – profil praktyczny


WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

Jednolite Studia Magisterskie PROFIL PRAKTYCZNY

Program praktyk JSM – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Studia I stopnia – PEDAGOGIKA PROFIL PRAKTYCZNY

Program praktyk – Doradztwo zawodowe – profil praktyczny

Program praktyk – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – profil praktyczny

Program praktyk – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i gerontologia – profil praktyczny

Program praktyk – Resocjalizacja i socjoterapia – profil praktyczny


Studia I stopnia – PRACA SOCJALNA PROFIL PRAKTYCZNY

Program praktyk – Praca Socjalna – profil praktyczny


Studia I stopnia – FILOLOGIA PROFIL PRAKTYCZNY

Program praktyk – Filologia angielska specjalność nauczycielska – profil praktyczny

Program praktyk – Filologia angielska w biznesie – profil praktyczny


Studia II stopnia PEDAGOGIKA PROFIL PRAKTYCZNY

Program praktyk – SUM DOR – profil praktyczny

Program praktyk – SUM Ogólna – profil praktyczny

Program praktyk – SUM PRiPS- profil praktyczny


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Studia I stopnia DIETETYKA PROFIL PRAKTYCZNY

Program praktyk Dietetyka – profil praktyczny


Studia Podyplomowe

Program praktyk – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Program praktyk – Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu

Program praktyk – Logopedia

Program praktyk – Pedagogika korekcyjna

Program praktyk – Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Program praktyk – Organizacja i zarządzanie oświatą