Zespół Szkół Akademickich

Rekrutacja

NAUKA W LICEUM JEST BEZPŁATNA.

REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I – AKADEMICKIEGO 

Każdemu z naszych uczniów oferujemy indywidualny wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym- szkoła nie narzuca profili. Dzięki temu nasi uczniowie  mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty, z powodzeniem przygotowując się do zdania matury i udziału w rekrutacjach uczelni wyższych.

 


Liceum Ogólnokształcące daje możliwość wyboru  przez ucznia trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym z następujących: 

-matematyka

-j. angielski

-chemia

-biologia

-geografia

-historia

-j. polski 

  Na życzenie Rady Rodziców może zostać utworzone dodatkowe rozszerzenie przedmiotu, który nie został wymieniony powyżej za dodatkową opłatą. 

 


REKRUTACJA

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla młodzieży 4- letniego

 PODSTAWĄ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO JEST ZŁOŻENIE PRZEZ KANDYDATA PEŁNEJ DOKUMENTACJI.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Podanie /do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły/
  2. Kserokopię świadectwa z klasy siódmej
  3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (ósmej klasy)
  4. Oryginał zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty
  5. Dwie fotografie o wymiarach 33×42 mm
  6. Karta zdrowia.
  7. Ksero dowodu osobistego obojga rodziców /opiekunów prawnych ( strona pierwsza tylko  w obszarze nazwiska, imienia i zdjęcia  z zakrytym numerem dowodu oraz zakrytym numerem PESEL )  w celu weryfikacji osób podczas załatwiania spraw związanych z nauczaniem dziecka ;
  8. Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /jeżeli uczeń ją posiada, a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji szkolnej.
  9. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli uczeń je posiada, a  rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji szkolnej/.

Zasady rekrutacji jak również informacja dotycząca punktowania przedmiotów podczas rekrutacji opisane są w Regulaminie przyjęć w paragrafie 1 oraz  3.

 

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły rodzice zobowiązani są do podpisania umowy.

 

zarzadzenie-nr-110.1.3.2023-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-19-stycznia-2023-r

TERMINARZ REKRUTACJI

zalacznik-nr-1_szkoly-ponadpodstawowe-klasy-wstepne

Regulamin przyjęć 2023 2024

PODANIE DO LICEUM 2023-2024

Wyniki postępowania rekrutacyjnego; odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej- Art. 158 Prawo Oświatowe