Zespół Szkół Akademickich

Rekrutacja


REKRUTACJA CIĄGŁA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I – AKADEMICKIEGO 

Prowadzimy ciągłą rekrutację do klas I – IV Liceum Ogólnokształcącego.

Rekrutacja do Szkoły ma charakter ciągły co oznacza, że może zostać przeprowadzona względem kandydata w każdym momencie roku szkolnego.  Zainteresowanych rozpoczęciem nauki w naszej szkole zachęcamy do składania dokumentów.

 

NAUKA W LICEUM JEST BEZPŁATNA.

 

Każdemu z naszych uczniów oferujemy indywidualny wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym- szkoła nie narzuca profili. Dzięki temu nasi uczniowie  mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty, z powodzeniem przygotowując się do zdania matury i udziału           w rekrutacjach uczelni wyższych.

 


Liceum Ogólnokształcące daje możliwość wyboru  przez ucznia trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym z następujących: 

matematyka, j. angielski, chemia, biologia, geografia, historia, j. polski;

  Na życzenie Rady Rodziców może zostać utworzone dodatkowe rozszerzenie przedmiotu, który nie został wymieniony powyżej za dodatkową opłatą. 

 PODSTAWĄ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO JEST ZŁOŻENIE PRZEZ KANDYDATA PEŁNEJ DOKUMENTACJI.

WYMAGANE DOKUMENTY: 

  1. Podanie /do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły/;
  2. Kserokopię świadectwa z ostatniej klasy ( w przypadku kandydatów do klasy II-IV);
  3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (ósmej klasy);
  4. Oryginał zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty;
  5. Dwie fotografie o wymiarach 33×42 mm;
  6. Karta zdrowia;
  7. Ksero dowodu osobistego obojga rodziców /opiekunów prawnych ( strona pierwsza tylko  w obszarze nazwiska, imienia i zdjęcia  z zakrytym numerem dowodu oraz zakrytym numerem PESEL )  w celu weryfikacji osób podczas załatwiania spraw związanych z nauczaniem dziecka ;
  8. Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /jeżeli uczeń ją posiada, a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji szkolnej;
  9. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli uczeń je posiada, a  rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji szkolnej/.

Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły rodzice zobowiązani są do podpisania umowy.

 

zarzadzenie-nr-110.1.7.2024-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-30-stycznia-2024-r

zalacznik-nr-1_szkoly-ponadpodstawowe-klasy-wstepne

PODANIE DO LICEUM 2024-2025
LANG