Zespół Szkół Akademickich

Rekrutacja

 

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej odbywa się w na podstawie : 

1.Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082. ze zm.)

2. Zarządzenia nr 1/01/2024 Rektora WASE  w Środzie Wlkp. z dnia 18 stycznia 2024 r.

3. Statutu Szkoły Podstawowej nr 1- Akademickiej  w Środzie Wlkp.

Zarządzenie Rektora WASE

Terminarz_rekrutacja_1_SP_2024 25

OPINIA_NAUCZYCIELA O DZIECKU-SP 2024 2025

PODANIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2024 2025

Druk podania  dostępny od 12 lutego 2024r. 

WYMAGANE DOKUMENTY DO KLASY  I :

 1. Druk podania (do pobrania na stronie-druki lub  w sekretariacie szkoły);
 2. 2 zdjęcia (podpisane);
 3. Odpis aktu urodzenia dziecka (ksero);
 4. Ksero dowodu osobistego obojga rodziców /opiekunów prawnych ( strona pierwsza tylko  w obszarze nazwiska, imienia i zdjęcia  z zakrytym numerem dowodu oraz zakrytym numerem PESEL )  w celu weryfikacji osób podczas załatwiania spraw związanych z nauczaniem dziecka oraz weryfikacją podczas odbioru dziecka ze szkoły;
 5. Opinia z przedszkola o kandydacie ubiegającym się o przyjęcie do klasy I;
 6. Aktualną Opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej /jeżeli dziecko ją posiada a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji szkolnej/;
 7. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli dziecko je posiada,  a rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji szkolnej/.

 

Zapraszamy !!!

NAUKA I ŚWIETLICA JEST BEZPŁATNA 

Szkoła nie posiada ustalonego obwodu- przyjmujemy dzieci z całej gminy.

 

 

Rekrutacja do klas II-VIII na rok szkolny 2024/2025 trwa

Prowadzimy ciągłą rekrutację do klas II – VIII Szkoły Podstawowej.

Rekrutacja do Szkoły ma charakter ciągły co oznacza, że może zostać przeprowadzona względem kandydata w każdym momencie roku szkolnego .  Zainteresowanych rozpoczęciem nauki w naszej szkole zachęcamy do składania dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY DO KLASY II, III, IV, V, VI, VII, VIII:

 1. Druk podania (do pobrania na stronie-druki lub  w sekretariacie szkoły);
 2. Świadectwo ukończenia ostatniej klasy Szkoły Podstawowej (oryginał).
 3. 2 zdjęcia (podpisane);
 4. Odpis aktu urodzenia dziecka (ksero);
 5. Ksero dowodu osobistego obojga rodziców /opiekunów prawnych ( strona pierwsza tylko  w obszarze nazwiska, imienia i zdjęcia  z zakrytym numerem dowodu oraz zakrytym numerem PESEL )  w celu weryfikacji osób podczas załatwiania spraw związanych z nauczaniem dziecka oraz weryfikacją podczas odbioru dziecka ze szkoły;
 6. Aktualną Opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej /jeżeli dziecko ją posiada a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji szkolnej/;
 7. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli dziecko je posiada,  a rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji szkolnej/.

 

 

Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców.

Przyjęcie dziecka następuje na podstawie podpisania umowy cywilno-prawnej o kształceniu, zawieranej pomiędzy Rodzicami dziecka/Opiekunami prawnymi, a Szkołą.

 

 

 

 


 

LANG