Zespół Szkół Akademickich

REKRUTACJA SZKOŁA PODSTAWOWA

WARUNKI REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

ROZDZIAŁ 1. REKRUTACJA ODBYWA SIĘ W CZTERECH  ETAPACH:

Etap I – składanie dokumentów,

Etap II – złożenie informacji o gotowości szkolnej dziecka,

Etap III– spotkanie z kandydatem i  rodzicami,

Etap IV – ogłoszenie listy osób przyjętych.

Wszystkie spotkania odbywać się będą w reżimie sanitarnym, zgodnie ze wskazaniami GIS, MZ i MEiN.

ROZDZIAŁ 2 – ETAPY REKRUTACJI

 Etap I – składanie dokumentów

1. W Sekretariacie szkoły należy złożyć stosowne  dokumenty (tylko osoby, które dostarczyły komplet dokumentów, będą uczestniczyły w rekrutacji).

Etap II – złożenie informacji o gotowości szkolnej dziecka

 1. Informację o gotowości szkolnej dziecka należy złożyć w Sekretariacie szkoły.

Etap III – spotkanie z kandydatami i rodzicami

1. O terminie spotkania rodzice zostaną poinformowani telefonicznie. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem szkoły.

Etap IV – ogłoszenie listy osób przyjętych

1. Informację o przyjęciu do klasy pierwszej rodzice otrzymają listownie na adres podany w dokumentacji lub telefonicznie.

2.Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do klas pierwszych potwierdzają wybór szkoły poprzez zawarcie umowy ze szkołą o nauczanie. Jej brak oznacza rezygnację z miejsca na liście uczniów.

ROZDZIAŁ 3- INFORMACJE DODATKOWE

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły podstawowej powołuje komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty i przeprowadza rekrutację kandydatów.
 2.  Uczniowie będą przyjmowani na podstawie liczby uzyskanych punktów (od największej), stosownie do liczby przewidzianych miejsc jaką dysponuje szkoła.

 


WYMAGANE DOKUMENTY:

KANDYDACI DO KLASY PIERWSZEJ ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ:

 1. Druk podania (do pobrania na stronie lub  w sekretariacie szkoły);
 2. Opinia wychowawcy przedszkolnego o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym ze szczególnym określeniem rozwoju w sferze poznawczej i społeczno-emocjonalnej;
 3. 2 zdjęcia (podpisane),
 4. Odpis aktu urodzenia dziecka (ksero);
 5. Ksero dowodu osobistego obojga rodziców /opiekunów prawnych ( strona pierwsza tylko  w obszarze nazwiska, imienia i zdjęcia  z zakrytym numerem dowodu oraz zakrytym numerem PESEL )  w celu weryfikacji osób podczas załatwiania spraw związanych z nauczaniem dziecka oraz weryfikacją podczas odbioru dziecka ze szkoły;
 6. Aktualną Opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej /jeżeli dziecko ją posiada a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji szkolnej/;
 7. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli dziecko je posiada,  a rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji szkolnej/,

WYMAGANE DOKUMENTY DO KLASY II, III, IV, V, VI, VII, VIII:

 1. Druk podania (do pobrania na stronie lub  w sekretariacie szkoły);
 2. Świadectwo ukończenia ostatniej klasy Szkoły Podstawowej (oryginał).
 3. 2 zdjęcia (podpisane),
 4. Odpis aktu urodzenia dziecka (ksero);
 5. Ksero dowodu osobistego obojga rodziców /opiekunów prawnych ( strona pierwsza tylko  w obszarze nazwiska, imienia i zdjęcia  z zakrytym numerem dowodu oraz zakrytym numerem PESEL )  w celu weryfikacji osób podczas załatwiania spraw związanych z nauczaniem dziecka oraz weryfikacją podczas odbioru dziecka ze szkoły;
 6. Aktualną Opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej /jeżeli dziecko ją posiada a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji szkolnej/;
 7. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli dziecko je posiada,  a rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji szkolnej/,

 

KRYTERIA OCENIANIA

O przyjęciu do szkoły będą decydowały wyniki z:

1. Świadectwa ukończenia ostatniej klasy Szkoły Podstawowej.

2. Zachowanie minimum dobre.

 • Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców.
 • Przyjęcie dziecka następuje na podstawie podpisania umowy cywilno-prawnej o kształceniu, zawieranej pomiędzy Rodzicami dziecka/Opiekunami prawnymi, a Szkołą.

 NAUKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  jest BEZPŁATNA.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązani są do podpisania umowy.