Zespół Szkół Akademickich

Rekrutacja

NAUKA I ŚWIETLICA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

JEST BEZPŁATNA 

Szkoła nie posiada ustalonego obwodu- przyjmujemy dzieci z całej gminy.

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 1. Tryb postępowania rekrutacyjnego, prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy                                                                                  Prawo Oświatowe 133. pkt. 2,3,5, art. 154 i Statutu Szkoły § 58.
 2. Zasady rekrutacji dzieci określa regulamin rekrutacji oraz szkolne kryteria.
 3. Terminarz rekrutacji do Szkoły Podstawowej 2023 2024
 4. Regulamin rekrutacji Szkoła Podstawowa
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego; odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej -art. 158 Prawo Oświatowe

*Wymagane dokumenty –  dostępne w zakładce druki 

 


WYMAGANE DOKUMENTY:

KANDYDACI DO KLASY PIERWSZEJ ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ:

 1. Druk podania (do pobrania na stronie- druki lub  w sekretariacie szkoły);
 2. Opinia nauczyciela o dziecku;
 3. 2 zdjęcia (podpisane),
 4. Odpis aktu urodzenia dziecka (ksero);
 5. Ksero dowodu osobistego obojga rodziców /opiekunów prawnych ( strona pierwsza tylko  w obszarze nazwiska, imienia i zdjęcia  z zakrytym numerem dowodu oraz zakrytym numerem PESEL )  w celu weryfikacji osób podczas załatwiania spraw związanych z nauczaniem dziecka oraz weryfikacją podczas odbioru dziecka ze szkoły;
 6. Aktualną Opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej /jeżeli dziecko ją posiada a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji szkolnej/;
 7. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli dziecko je posiada,  a rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji szkolnej/,

WYMAGANE DOKUMENTY DO KLASY II, III, IV, V, VI, VII, VIII:

 1. Druk podania (do pobrania na stronie-druki lub  w sekretariacie szkoły);
 2. Świadectwo ukończenia ostatniej klasy Szkoły Podstawowej (oryginał).
 3. 2 zdjęcia (podpisane),
 4. Odpis aktu urodzenia dziecka (ksero);
 5. Ksero dowodu osobistego obojga rodziców /opiekunów prawnych ( strona pierwsza tylko  w obszarze nazwiska, imienia i zdjęcia  z zakrytym numerem dowodu oraz zakrytym numerem PESEL )  w celu weryfikacji osób podczas załatwiania spraw związanych z nauczaniem dziecka oraz weryfikacją podczas odbioru dziecka ze szkoły;
 6. Aktualną Opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej /jeżeli dziecko ją posiada a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji szkolnej/;
 7. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli dziecko je posiada,  a rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji szkolnej/,

 

KRYTERIA OCENIANIA

O przyjęciu do szkoły będą decydowały wyniki z:

1. Świadectwa ukończenia ostatniej klasy Szkoły Podstawowej.

2. Zachowanie minimum dobre.

 • Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców.
 • Przyjęcie dziecka następuje na podstawie podpisania umowy cywilno-prawnej o kształceniu, zawieranej pomiędzy Rodzicami dziecka/Opiekunami prawnymi, a Szkołą.

 NAUKA  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ  ŚWIETLICA  SĄ BEZPŁATNE.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązani są do podpisania umowy.