Zespół Szkół Akademickich

Rekrutacja

Rekrutacja do klas II-VIII na rok szkolny 2023/2024 trwa

Prowadzimy ciągłą rekrutację do klas II – VIII Szkoły Podstawowej.

Rekrutacja do Szkoły ma charakter ciągły co oznacza, że może zostać przeprowadzona względem kandydata w każdym momencie roku szkolnego .  Zainteresowanych rozpoczęciem nauki w naszej szkole zachęcamy do składania dokumentów.

Zapraszamy !!!

NAUKA I ŚWIETLICA JEST BEZPŁATNA 

Szkoła nie posiada ustalonego obwodu- przyjmujemy dzieci z całej gminy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO KLASY II, III, IV, V, VI, VII, VIII:

  1. Druk podania (do pobrania na stronie-druki lub  w sekretariacie szkoły);
  2. Świadectwo ukończenia ostatniej klasy Szkoły Podstawowej (oryginał).
  3. 2 zdjęcia (podpisane),
  4. Odpis aktu urodzenia dziecka (ksero);
  5. Ksero dowodu osobistego obojga rodziców /opiekunów prawnych ( strona pierwsza tylko  w obszarze nazwiska, imienia i zdjęcia  z zakrytym numerem dowodu oraz zakrytym numerem PESEL )  w celu weryfikacji osób podczas załatwiania spraw związanych z nauczaniem dziecka oraz weryfikacją podczas odbioru dziecka ze szkoły;
  6. Aktualną Opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej /jeżeli dziecko ją posiada a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji szkolnej/;
  7. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli dziecko je posiada,  a rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji szkolnej/,

 

 

Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców.

Przyjęcie dziecka następuje na podstawie podpisania umowy cywilno-prawnej o kształceniu, zawieranej pomiędzy Rodzicami dziecka/Opiekunami prawnymi, a Szkołą.