Informatyka - spec.nauczycielska - studia I stopnia Informatyka

Studia na tej specjalności dają uprawnienia pedagogiczne umożliwjające podjęcie pracy jako nauczyciel informatyki i technologii informacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum.

Opis kierunku

Absolwent studiów licencjackich na kierunku informatyka specjalnośc nauczycielska będzie posiadał wiedzę i umiejętności z ogólnych zagadnień informatyki (w tym samym zakresie co absolwent specjalności informatyka stosowana). Gruntowna wiedza teoretyczna, którą student pozyska będzie ściśle powiązana z jej nowoczesnymi zastosowaniami.

Dodatkowe informacje

Studia na tej specjalności dają uprawnienia pedagogiczne umożliwjające podjęcie pracy jako nauczyciel informatyki i technologii informacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum.

 

Absolwent studiów licencjackich na kierunku informatyka specjalnośc nauczycielska będzie posiadał wiedzę i umiejętności z ogólnych zagadnień informatyki (w tym samym zakresie co absolwent specjalności informatyka stosowana). Gruntowna wiedza teoretyczna, którą student pozyska będzie ściśle powiązana z jej nowoczesnymi zastosowaniami.

 

Absolwent będzie dobrze rozumiał działania współczesnych systemów komputerowych oraz posiadał wiedzę z zakresu podstaw informatyki, technologi informacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Będzie także posiadał umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych.

 

Zdobytą wiedzę i umiejętności absolwent będzie umiał wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Będzie nie tylko posiadał wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, ale także będzie twórczym projektantem najlepszych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego. Dzięki temu może on pracować nie tylko w firmie, banku czy urzędzie ale także w ośrodkach badawczo – rozwojowych.

 

Oprócz pracy w szkole, absolwent studiów może znaleźć zatrudnienie jako: projektant i twórca oprogramowania, kierownik zespołów programistycznych, administrator sieci komputerowych.

 

Absolwent studiów będzie znał język obcy na poziomie biegłości B 2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki.

 

Program tych studiów jest zgony ze standardami nauczania a ich absolwent ma prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na dowolnej wyższej uczelni w kraju i zagranicą.

 

Program Studiów

KIERUNEK: Informatyka – studia licencjackie
Specjalność: nauczycielska

 

Studia stacjonarne: 2005 godzin
Studia niestacjonarne: 1452 godzin

I ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 6 Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyczne
2 E 6 Matematyka dyskretna
3 E 9 Podstawy programowania
4 E 5 Algebra liniowa z geometrią analityczną
5 Zoc 1 Język angielski
6 Zoc 1 BHP
7 Zoc 1 Prawo i ochrona własności intelektualnej*
30

* zamiast filozofii i elementów prawa mogą by realizowane w zależności od wyboru studentów inne przedmioty z grupy przedmiotów do wyboru:
– współczesne kierunki pedagogiczne,
– rynki finansowe,
– ekonomia integracji europejskiej,
– metodyka wiedzy o kulturze,
– współczesne koncepcje filozofii i etyki.

I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 6 Systemy operacyjne I
2 E 7 Języki i paradygmaty programowania
3 Zoc 4 Architektura systemów komputerowych i systemy wbudowane
4 E 6 Teoretyczne podstawy informatyki
5 Zoc 1 Język angielski
6 E 4 Analiza matematyczna
7 Zoc 1 Psychologia I
30

II ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 6 Interfejsy i multimedia
2 Zoc 6 Pedagogika I
3 E 6 Inżynieria oprogramowania
4 E 9 Algorytmy i struktury danych
5 E 6 Metody probablistyczne i statystyka
6 Zoc 1 Język obcy
34

II ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 6 Bazy danych
2 E 6 Sieci komputerowe I
3 Zoc 6 Dydaktyka
4 E 2 Język obcy
5 Zoc 6 Emisja głosu
6 Zoc Praktyka śródroczna z informatyki
7 Zoc 4 Seminarium specjalizacyjne (programowanie)
30

III ROK, 5 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 2 Grafika komputerowa i wizualizacja
2 Zoc 2 Pracownia programowania
3 E 5 Sztuczna inteligencja I
4 Zoc 5 Projekt I
5 E 5 Przedmiot specjalizacyjny I
6 E 5 Dydaktyka
7 Zoc 2 Seminarium dyplomowe z dydaktyki informatyki
31


III ROK, 6 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 1 Zagadnienia społeczne i zawodowe informatyki
2 E 5 Przedmiot specjalizacyjny III
3 E 5 Przedmiot specjalizacyjny IV
4 E 5 Psychologia II
5 E 5 Pedagogika II
6 Zoc 5 Projekt II
7 E 8 Seminarium dyplomowe z dydaktyki informatyki
8 Zoc 1 Konteksty współczesnej edukacji
9 Egzamin dyplomowy
35

* Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

 

Możliwość ubiegania się o:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium Rektora
  • Stypendium specjalne
  • Zapomogę
LANG