Ekonomiczne i prawne aspekty w administracji - studia I stopnia Ekonomia

Absolwent tej specjalności zdobędzie wszechstronną wiedzę o ekonomiczno-prawnych aspektach funkcjonowania w administracji, jak również posiądzie umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i interpretowania. Ponadto będzie przygotowany do opracowywania i realizowania działań gospodarczych z uwzględnieniem ich wymiaru ekonomicznego i prawnego.

Opis specjalności

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podejmowania tradycyjnych funkcji zawodowych osób kończących studia ekonomiczne w ramach kierunku ekonomia, ale zarazem uzyskają unikatowe kompetencje zawodowe pozwalające na aspirowanie do tych wszystkich stanowisk pracy, które będą wymagały równie swobodnego poruszania się w sferze ekonomii, jak i prawa w administracji.

Dodatkowe informacje

Absolwent tej specjalności zdobędzie wszechstronną wiedzę o ekonomiczno-prawnych aspektach
funkcjonowania w administracji, jak również posiądzie umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania
się regułami logicznego rozumowania i interpretowania. Ponadto będzie przygotowany do opracowywania
i realizowania działań gospodarczych z uwzględnieniem ich wymiaru ekonomicznego i prawnego.

 

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podejmowania tradycyjnych funkcji zawodowych
osób kończących studia ekonomiczne w ramach kierunku ekonomia, ale zarazem uzyskają unikatowe kompetencje
zawodowe pozwalające na aspirowanie do tych wszystkich stanowisk pracy, które będą wymagały
równie swobodnego poruszania się w sferze ekonomii, jak i prawa w administracji.

 

Ukończenie tego kierunku daje możliwość zatrudnienia się na stanowiskach operacyjnych, analitycznych
i menedżerskich w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego, kancelariach radcowskich,
organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) w kraju i za granicą.

 

Program Studiów

Ekonomia studia I stopnia

Profil praktyczny

Liczba godzin zajęć 2760 godz. (wraz z praktykami)

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Mikroekonomia
Organizacja i zarządzanie
Matematyka
Makroekonomia
Rachunkowość
Elementy prawa
Ochrona własności intelektualnej
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Statystyka opisowa
Ekonometria

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Podstawy nauki o finansach
Analiza ekonomiczna
Finanse publiczne
Gospodarka regionalna
Rynki finansowe
Systemy podatkowe
Ekonomia integracji europejskiej
Polityka społeczna
Polityka gospodarcza

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE

Rachunkowość zarządcza
Bilansoznawstwo i sprawozdawczość finansowa
Zarządzanie produkcją i zasobami ludzkimi
Controlling
Ubezpiecznia gospodarcze
Rachunkowość finansowa
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Metody wyceny projektów gospodarczych
Digital marketing
Digital marketing – przedmiot prowadzony w języku angielskim

PRZEDMIOTY DO WYBORU

Psychologia
Podstawy marketingu
Współczesne koncepcje filozofi i etyki
Pedagogika pracy
Metodologia badań rynku pracy
Edukacja zdrowotna

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Planowanie strategiczne i biznes plan
Bankowość
Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
Finanse przedsiębiorstw
Zarządzanie projektami gospodarczymi
Logika
Wynagradzanie i motywowanie
Zastosowanie komputerów
Prognozowanie i symulacja

INNE WYMOGI

Technologie informacyjne
Język obcy
BHP
Wychowanie fizyczne*
Seminarium dyplomowe
Praktyka zawodowa**

 

**Podczas studiów należy zrealizować obowiązkową praktykę studencką w wymiarze określonym w programie praktyk dla danego kierunku i specjalności.

* Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowane do końca studiów.

 

 

Możliwość ubiegania się o:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium Rektora
  • Stypendium specjalne
  • Zapomogę
LANG