Doradztwo zawodowe - studia I stopnia Pedagogika

Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w: agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy, w biurach karier, w działach kadr i działach personalnych różnych przedsiębiorstw, w Urzędach Pracy i pozostałych instytucjach rynku pracy, przy realizacji projektów unijnych związanych z rozwojem zasobów ludzkich, w Urzędach Administracji Państwowej.

Opis specjalności:

Doradztwo zawodowe i edukacyjne. Poniżej prezentujemy wybrane umiejętności uzyskane przez absolwentów specjalności Doradztwo zawodowe i edukacyjne: - umiejętność wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz edukacje zawodową, - umiejętność poruszania się na rynku pracy, znajomość technik aktywnego poszukiwania pracy, - znajomość rynku pracy, zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian, - tzw. miękkie umiejętności - sztuka oceny ludzkich charakterów, umiejętność rozmów z ludźmi, - indywidualne umiejętności doradcze, - umiejętności ułatwiające pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych; - umiejętności związane z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej; - umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi. - skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w:  agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy, w biurach karier, w działach kadr i działach personalnych różnych przedsiębiorstw, w Urzędach Pracy i pozostałych instytucjach rynku pracy, przy realizacji projektów unijnych związanych z rozwojem zasobów ludzkich,  w Urzędach Administracji Państwowej.

Program studiów

 

Program Studiów

Łączna liczba godzin- 1973  (wraz z praktykami)

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Pedagogika ogólna
 2. Wybrane zagadnienia z filozofii
 3. Wprowadzenie do socjologii
 4. Wprowadzanie do psychologii
 5. Socjologia wychowania
 6. Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
 7. Deontologia zawodu pedagoga
 8. Metodologia badań społecznych i pedagogicznych
 9. Pedagogika społeczna
 10. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
 11. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 12. Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
 13. Antropologia kulturowa

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Historia wychowania
 2. Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
 3. Spocjologia mikrośrodowisk społecznych
 4. Patologie społeczne
 5. Współczesne nurty pedagogiczne
 6. Pedagogika pracy
 7. Podstawy dydaktyki ogólnej
 8. Andragogika
 9. Metodyka pracy pedagoga
 10. Warsztat pracy pedagoga
 11. Pedagogika zaburzeń zachowania
 12. Diagnostyka psychopedagogiczna

PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

 1. Język obcy ( do wyboru: j. angielski i j. niemiecki – kontynuacja ze szkoły średniej)
 2. Informatyka
 3. BHP
 4. Seminarium dyplomowe
 5. Przedmiot do wyboru:  Biomedyczne podstawy wychowania i opieki; Logika; Edukacja zdrowotna, Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania; Wynagradzanie i motywowanie

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (do wyboru)

 1. Podstawy komunikacji interpersonalnej
 2. Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych – organizacja i podstawy prawne
 3. Programy profilaktyczne
 4. Metodyka pracy z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 5. Subdyscypliny pedagogiki
 6. System poradnictwa zawodowego
 7. Metodologia badań rynku pracy
 8. Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
 9. Pedeutologia
 10. Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
 11. Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnej
 12. Warsztat metodyczny doradcy zawodowego dorosłych
 13. Warsztat pracy doradcy zawodowego i edukacyjnego
 14. Zawodoznawstwo
 15. Przystosowanie zawodowe osób niepełnosprawnych i niedostoswanych społecznie
 16. Rekrutacja i selekcja pracowników
 17. System poradnictwa zawodowego i oświatowego

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE ( do wyboru)

 1. Superwizja pracy socjalnej
 2. System profilaktyki społecznej
 3. Praca z rodziną dysfunkcjonalną
 4. Struktura i organizacja pracy socjalnej
 5. Metodyka pracy socjalnej
 6. Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych
 7. Mediacje i negocjacje w pracy pedagoga
 8. Pedagogika porównawcza
 9. Prawo rodzinne i opiekuńcze
 10. Profilaktyka społeczna i egzystencjalna
 11. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 12. Polityka rynku pracy i kształtowanie postaw przedsiębiorczości
 13. Pedagogika czasu wolnego
 14. Problemy współczesnej kultury i edukacji – konteksty socjologiczne
 15. Teorie motywacji
 16. Metodologia badań rynku pracy

 

Podczas studiów należy zrealizować obowiązkową praktykę studencką w wymiarze określonym w programie praktyk dla danego kierunku i specjalności.

* Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

Możliwość podjęcia pracy w:

 • Agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy
 • Biurach karier
 • Działy kadr i działy personalne różnych firm
 • Urzędach pracy
 • Instytucjach rynku prac

Możliwość ubiegania się o:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium specjalne
 • Zapomogę
LANG