Filologia angielska w biznesie - studia I stopnia Filologia

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska w biznesie wykazuje się biegłym opanowaniem języka angielskiego w mowie i w piśmie, solidnym wykształceniem w dziedzinie wiedzy o języku.

Opis specjalności

Absolwent specjalności język angielski w biznesie jest przygotowany do pełnienia roli asystenta w podmiotach, których działalność dotyczy sektora międzynarodowego oraz w podmiotach krajowych prowadzących dokumentację lub korespondencję obcojęzyczną. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy jako: • specjalista w firmach, instytucjach, korporacjach, • asystent językowej obsługi instytucji, • asystent w jednostkach administracji lokalnej, państwowej i Unii Europejskiej, • tłumacz w wydawnictwach i przedsiębiorstwach międzynarodowych. Może również prowadzić działalność gospodarczą w branżach bezpośrednio lub pośrednio związanych z językami obcymi.

Dodatkowe informacje

Absolwent tej specjalności otrzymuje przepustkę nie tylko do etatów nauczycielskich i instruktorskich. Wykształcony filolog znajdzie dla siebie miejsce w różnorakich sektorach życia gospodarczego. Wszędzie tam, gdzie istotne są kontakty międzynarodowe, istnieje zapotrzebowanie na ludzi posługujących się dojrzałą angielszczyzną. Dzięki swoim umiejętnościom językowym, potrafią oni stworzyć dobry klimat, odczytywać wiadomości ukryte między wierszami oraz wychwytywać wieloznaczność biznesowego języka angielskiego.

 

Specjalizacja nauczycielska

Istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia w zakresie specjalizacji nauczycielskiej. Specjalizacja nauczycielska przygotowuje studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmuje metodykę nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Student będzie realizował program studiów z dodatkowym modułem przedmiotów pedagogicznych.

 

Program Studiów

 

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
KIERUNEK: Filologia
SPECJALNOŚĆ: Filologia angielska

Łączna liczba godzin –  2180 – studia stacjonarne
Łączna liczba godzin – 1269 – studia niestacjonarne

I ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 2 BHP
2 Zoc 2 Technologie informacyjne
3 Zoc 3 Antropologia kulturowa
4 Zoc 2 PNJA – fonetyka
5 Zoc 2 PNJA – słuchanie
6 Zoc 2 PNJA – czytanie
7 Zoc 2 PNJA – konwersacje
8 Zoc 2 PNJA – pisanie
9 Zoc 2 PNJA – gramatyka praktyczna
10 Zoc 5 Wykład specjalnościowy 1
11 E 3 Gramatyka języka angielskiego          ( fonologia i morfologia)
12 Zoc 3 Język obcy*

*Język obcy do wyboru ( niemiecki, rosyjski)

I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Pedagogika ogólna
2 E 2 PNJA – fonetyka
3 E 2 PNJA – słuchanie
4 Zoc 2 PNJA – czytanie
5 Zoc 2 PNJA – konwersacje
6 Zoc 2 PNJA – czytanie
7 Zoc 5 PNJA – gramatyka praktyczna
8 E 2 Wykład specjalnościowy 2
9 Zoc 3 Gramatyka języka angielskiego (składnia)
10 Zoc 2 Wstęp do językoznawstwa
11 E 4 Język obcy*

* Język obcy do wyboru ( niemiecki, rosyjski)

II ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 2 Podstawy komunikacji interpersonalnej
2 Zoc 4 Wybrane zagadnienia z filozofii
3 Zoc 2 PNJA – czytanie
4 Zoc 2 PNJA – konwersacje
6 Zoc 2 PNJA – pisanie
7 Zoc 4 PNJA – gramatyka praktyczna
8 E 2 Przedmiot specjalnościowy 3
9 Zoc 5 Przedmiot fakultatywny 1
10 E 3 Wstęp do literaturoznawstwa
11 Zoc 4 Praktyka

II ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 5 Wprowadzenie do psychologii
2 E 2 PNJA – czytanie
3 Zoc 2 PNJA – konwersacje
4 Zoc 2 PNJA – pisanie
5 Zoc 4 PNJA – gramatyka praktyczna
6 E 5 Przedmiot fakultatywny 2
7 Zoc 5 Seminarium dyplomowe
8 Zoc 4 Praktyka

III ROK, 5 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 4 Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnej
2 Zoc 4 PNJA – konwersacje
3 Zoc 4 PNJA – pisanie
4 Zoc 4 PNJA – gramatyka praktyczna
5 E 4 Przedmiot specjalnościowy 4
6 Zoc 5 Seminarium dyplomowe
7 Zoc 5 Praktyka

 

III ROK, 6 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 6 Przedmiot specjalnościowy 6
2 E 3 PNJA – konwersacje
3 E 3 PNJA – pisanie
4 E 4 PNJA – gramatyka praktyczna
5 Zoc 4 Organizacja i zarządzanie
6 Zoc 5 Seminarium dyplomowe
7 Zoc 5 Praktyka

*Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

 

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

1. Wiedza o krajach anglojęzycznych (historia)

2. Wiedza o Wielkiej Brytanii (kultura i historia)

3. Wiedza o Stanach Zjednoczonych (kultura i historia)

4. Gramatyka kontrastywna

5. Wiedza o akwizycji i nauce języka

6. Podstawy kształcenia językowego

7. Współczesne trendy w nauczaniu języków obcych

8. Kulturoznawstwo krajów angielskiego obszaru językowego

 

Przedmioty fakultatywne do wyboru:

1. Historia literatury angielskiego obszaru językowego

2. Historia literatury angielskiej

3. Historia literatury amerykańskiej

4. Religioznawstwo krajów angielskiego obszaru językowego

 

Możliwość ubiegania się o:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium Rektora
  • Stypendium specjalne
  • Zapomogę
LANG