Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw - Studia I stopnia

Absolwent będzie przygotowany do projektowania systemów logistycznych, ich optymalizacji oraz wdrażania w środowisku gospodarczym w zakresie różnych form organizacyjno - prawnych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów magisterskich.

Absolwent w/w studiów otrzymuje tytuł licencjata EKONOMII w zakresie specjalności: systemy logistyczne przedsiębiorstw, co pozwoli na podjęcie pracy na stanowiskach projektowych oraz menedżerskich w firmach, w których wykorzystywane są zintegrowane informatyczne systemy logistyczne oraz zaawansowane technologie wspomagające zarządzanie logistyczne łącznie z elementami sztucznej inteligencji w tym sieci neuronowych.

Program Studiów

Ekonomia studia I stopnia

Profil praktyczny

Liczba godzin zajęć 2760 godz. (wraz z praktykami)

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Mikroekonomia
Organizacja i zarządzanie
Matematyka
Makroekonomia
Rachunkowość
Elementy prawa
Ochrona własności intelektualnej
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Statystyka opisowa
Ekonometria

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Podstawy nauki o finansach
Analiza ekonomiczna
Finanse publiczne
Gospodarka regionalna
Rynki finansowe
Systemy podatkowe
Ekonomia integracji europejskiej
Polityka społeczna
Polityka gospodarcza

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE

Rachunkowość zarządcza
Bilansoznawstwo i sprawozdawczość finansowa
Zarządzanie produkcją i zasobami ludzkimi
Controlling
Ubezpiecznia gospodarcze
Rachunkowość finansowa
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Metody wyceny projektów gospodarczych
Digital marketing
Digital marketing – przedmiot prowadzony w języku angielskim

PRZEDMIOTY DO WYBORU

Psychologia
Podstawy marketingu
Współczesne koncepcje filozofi i etyki
Pedagogika pracy
Metodologia badań rynku pracy
Edukacja zdrowotna

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Planowanie strategiczne i biznes plan
Bankowość
Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
Finanse przedsiębiorstw
Zarządzanie projektami gospodarczymi
Logika
Wynagradzanie i motywowanie
Zastosowanie komputerów
Prognozowanie i symulacja

INNE WYMOGI

Technologie informacyjne
Język obcy
BHP
Wychowanie fizyczne**
Seminarium dyplomowe
Praktyka zawodowa*

 

*Podczas studiów należy zrealizować obowiązkową praktykę studencką w wymiarze określonym w programie praktyk dla danego kierunku i specjalności.

** Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowane do końca studiów.

 

Możliwość ubiegania się o:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium Rektora
  • Stypendium specjalne
  • Zapomogę