Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

Zgodnie z ustawową likwidacją studiów podyplomowych i studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu magistra serdecznie zapraszamy na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Absolwenci studiów licencjackich mogą ubiegać się o przyjęcie na IV rok studiów.

Opis kierunku

Zgodnie z przyjętymi założeniami, absolwent pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie osobą posiadającą szereg umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III. Absolwent będzie posiadał rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne zorientowane na prowadzenie zajęć zintegrowanych w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Dodatkowe informacje

Jednolite studia magisterskie w WWSSE!

Tylko po 5-cio letnich studiach będzie można podjąć pracę w szkole i przedszkolu!

Zgodnie z ustawową likwidacją studiów podyplomowych i studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu magistra serdecznie zapraszamy na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Absolwenci studiów licencjackich mogą ubiegać się o przyjęcie na IV rok studiów.

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, absolwent pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie osobą posiadającą szereg umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III. Absolwent będzie posiadał rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne zorientowane na prowadzenie zajęć zintegrowanych w przedszkolu i w klasach  I-III szkoły podstawowej.

Absolwent, który ukończy pięcioletnie studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskując tytuł magistra będzie przygotowany do:

 • pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej;
 • podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Tym samym absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie:

 • w przedszkolach; zespołach i punktach przedszkolnych i innych alternatywnych formach wychowania przedszkolnego,
 • w oddziałach przedszkolnych przy szkole (m.in. dawny oddział „0”)
 • w klasach I – III szkoły podstawowej,
 • w szkołach i w przedszkolach integracyjnych,
 • w świetlicach dziecięcych,
 • w domach małego dziecka.

Program Studiów

PODZIAŁ ZAJĘĆ NA SEMESTRY
Jednolite studia magisterskie

Profil praktyczny

KIERUNEK: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Łączna liczba godzin 1789 + 240 godz. praktyk

Liczba punktów ECTS : 300

 

Rok I semestr 1

Lp. Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. Zoc 3 Wybrane zagadnienia z filozofii
2. E 3 Wprowadzenie do socjologii
3. Zoc 2 BHP
4. E 4 Historia wychowania
5. E 4 Wprowadzenie do psycholgii
6. Zoc 3 Informatyka
7. Zoc 5 Język obcy
8. E 6 Podstawy dydaktyki ogólnej
9. Zoc Wychowanie fizyczne

Rok I  semestr 2

Lp. Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 5 Wprowadzenie do pedagogiki
2. E 4 Socjologia wychowania
3. E 4 Pedagogika społeczna
4. Zoc 6 Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
5. Zoc 3 Edukacja zdrowotna
6. Zoc 3 Etyka zawodu nauczyciela
7. E 5 Język obcy
8. Wychowanie fizyczne

 

Rok II semestr 3

Lp. Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. Zoc 3 Pedagogika pracy
2. E 7 Metodologia badań naukowych
3. E 7 Matematyka
4. E 3 Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
5. Zoc 3 Prawo oświatowe, organizacja i zarządzanie w edukacji
6. Zoc 2 Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
7. Zoc 5 Język obcy
8. Wychowanie fizyczne

Rok II semestr 4

Lp. Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 4 Funkcjonowanie przedszkola i szkoły w środowisku
2. Zoc 7 Język polski
3. E 3 Muzyka
4. E 4 Współczesne kierunki pedagogiczne
5. Zoc 7 Metodyka edukacji matematycznej
6. E 5 Język obcy
7. Wychowanie fizyczne

Rok III semestr 5

Lp. Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 7 Metodyka edukacji polonistycznej
2. Zoc 4 Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnej
3. E 4 Edukacja społeczno – przyrodnicza
4. E 7 Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka
5. Zoc 4 Logopedia
6. 4 Antropologia kulturowa

Rok III semestr 6

Lp. Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E Strategie zintegrowanej edukacji dziecka
2. Zoc Warsztaty rozwijające umiejętności nauczycielskie: trening umiejętności interpersonalnych
3. Zoc Warsztaty rozwijające umiejętności nauczycielskie: warsztat zabawy
4. E Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii
5. Zoc Plastyka
6. Zoc Technika

Rok IV semestr 7

Lp. Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 8 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
2. E 6 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci
3. Zoc 5 Metodyka edukacji plastycznej
4. E 6 Dziecko lub uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I -III szkoły podstawowej
5. Zoc 5 Metodologia badań naukowych – seminarium magisterskie

Rok IV semestr 8

Lp. Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. Zoc 8 Podstawy psychologii dla nauczycieli
2. E 6 Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
3. E 6 Wspomaganie rozwoju myślenia matematycznego
4. Zoc  4 Seminarium magisterskie
5. Zoc 6 Metodyka nauczania języka obcego

Rok V semestr 9

Lp. Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E Wspieranie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym
2. Zoc Metodyka edukacji zdrowotnej
3. Zoc Metodyka wychowania fizycznego
4. E Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się technologią informacyjno – komunikacyjną
5. Zoc Metodyka edukacji muzycznej
6. Zoc Seminarium magisterskie

Rok V semestr 10

Lp. Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 9 Wspomaganie rozwoju dziecka
2. E 6 Metodyka Edukacji społeczno – przyrodniczej
3. Zoc 3 Metodyka edukacji technicznej
4. E 4 Kultura języka
5. Zoc 3 Emisja głosu
6. Zoc 5 Seminarium magisterskie

Podczas studiów należy zrealizować obowiązkową praktykę studencką w wymiarze określonym w programie praktyk dla danego kierunku i specjalności.

Kim możesz zostać

 • Nauczycielem w przedszkolu
 • Nauczycielem w klasach I -III

Możliwość ubiegania się o:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium specjalne
 • Zapomogę
LANG