Pedagogika resocjalizacyjna - studia podyplomowe Pedagogika

Uczestnicy uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pracy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych na drodze rozwoju.

Opis kierunku

Uczestnicy uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pracy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych na drodze rozwoju.

Dodatkowe informacje

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kwalifikacje:
Uczestnicy uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pracy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych na drodze rozwoju.

Program studiów obejmuje:

 I. Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne specjalne:

1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
2. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
3. Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych – organizacja i podstawy prawne
4. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
5. Diagnostyka psychopedagogiczna
6. Pedagogika resocjalizacyjna
7. Współczesne problemy niedostoswoania społecznego
8. Podstawy prawne resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz system wspierania rodzin dysfunkcjonalnych
9. Programy profilaktyczne
10. Trening umiejętności społecznych

 

II. Dydaktykę specjalną:

1. Metodyka grupowych zajęć kompensacyjno – wyrównawczych i relaksacyjnych
2. Metodyka wychowania resocjalizacyjnego
3. Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych
4. Warsztat superwizyjny
5. Podstawy prawa oświatowego
6. Metodyka pracy nauczyciela w placówce resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
7. Metodyka pracy z grupą

 

III. Praktykę

 

Ilość semestrów: 3

Programy i stypendia

  • Koła naukowe
  • Zniżka dla studentów
LANG