Dietetyka sportowa - studia II stopnia Dietetyka

Z radością informujemy, że Nasza Uczelnia otrzymała zgodę MEiN na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Dietetyka. Studia trwają tylko 1,5 roku (3 semestry) ! Serdecznie zapraszamy!

Specjalność ta jest kierowana do kandydatów chcących poszerzyć swoją wiedzę dietetyczną o tematykę związaną z żywieniem w sporcie. Główny nacisk kładzie się na zdobycie umiejętności pracy dietetycznej ze sportowcami różnych dziedzin sportowych, najnowszych wytycznych i rekomendacji. Specjalność ta obejmuje m.in. żywienie w sporcie i odnowie biologicznej, poradnictwo dietetyczne w sporcie, dietetykę sportową oraz diagnozowanie zaburzeń odżywiania w sporcie.

Czas trwania studiów - tylko 3 semestry!

Trzysemestralne studia II stopnia (magisterskie).
Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Dietetyka upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat) z zakresu dietetyki, lub równoważnym temu kierunkowi, ale również osoby posiadające dyplom co najmniej licencjacki po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata oraz ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.

Program Studiów

Łączna liczba godzin- 1208  (wraz z praktykami)

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Patofizjologia kliniczna
Psychologia kliniczna
Immunologia
Pedagogika zdrowia
Zarządzanie i marketing żywności
Ustawodawstwo żywnościowo – żywieniowe i polityki wyżywienia
Szkolenie biblioteczne z ochroną własności intelektualnej
BHP
Wychowanie fizyczne
Statystyka żywienia
Zasady organizacji i żywienia zbiorowego , żywienie w szpitalach
Produkcja potraw i towaroznawstwo
Przechowalnictwo żywności
Praktyki
Demografia i epidemiologia żywieniowa
Diagnostyka laboratoryjna
Metodologia badań
Fizjologia żywienia
Żywienie kliniczne
Żywienie w położnictwie i neonatoligii
Dietoprofilaktyka i leczenie chorób niezakaźnych i żywieniowo – zależnych
Edukacja i poradnictwo żywieniowe
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Wychowanie fizyczne
Język obcy – angielski
Zagrożenia cywilizacyjne
Dodatki do żywności
Metodologia oceny sposobu żywienia
Chorobliwa nadwrażliwość na pokarmy i inne składniki pożywienia
Żywienie w gerontologii
Organizmy genetycznie modyfikowane i ich wykorzystanie w technologii żywności
Żywność specjalna
Immunomodulacja w leczeniu żywieniowym
Żywienie w sporcie
Wychowanie fizyczne
Seminarium dyplomowe

 

Przedmioty do wyboru
Toksykologia żywności
Żywność minimalnie przetworzona
Odnowa biologiczna SPA
Współczesne trendy w żywieniu człowieka i profilaktyce żywieniowej
Projektowanie nowych produktów dietetycznych
Nutrigenomika

LANG