Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i gerontologia - studia I stopnia Pedagogika

Oferta studiów powstała jako odpowiedź na rosnące potrzeby opiekuńcze osób w różnym wieku – począwszy od dzieci po osoby starsze, stanowiące w sektorze usług opiekuńczych coraz większą grupę beneficjentów.

Opis specjalności

Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do kompleksowego wsparcia rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów, podejmowania działań o charakterze opiekuńczym, jak i terapeutycznym, aktywizującym, profilaktycznym czy edukacyjnym. Program studiów obejmuje szereg zajęć, ukierunkowanych na nabywanie wiedzy pedagogicznej i gerontologicznej oraz praktycznych umiejętności pracy z podopiecznym. Potencjalne miejsca zatrudnienia to zarówno instytucje publiczne (np. żłobki, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia dziennego, kluby seniora, hospicja, ośrodki pomocy społecznej), jak i organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), a także prężnie rozwijający się sektor prywatny (prywatne podmioty opieki i wsparcia).

Dodatkowe informacje

Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które widzą swoją przyszłość w sektorze edukacyjnym, opiece nad dziećmi lub osobami starszymi. Te zawody wymagają dużo cierpliwości i dyscypliny.

 

Kształcenie w zakresie specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i gerontologia ma przygotować pedagoga jako człowieka, który widzi innego człowieka z różnych punktów odniesienia w sensie holistycznym, który dostrzega, diagnozuje i umiejętnie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką i doradztwem. Specjalność obejmuje zarówno tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistyczne treści kształcenia służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i gerontologia są przygotowani do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych w takich jak np.: środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego, bursy, internaty.

 

Program Studiów

Łączna liczba godzin- 1973  (wraz z praktykami)

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Pedagogika ogólna
 2. Wybrane zagadnienia z filozofii
 3. Wprowadzenie do socjologii
 4. Wprowadzanie do psychologii
 5. Socjologia wychowania
 6. Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
 7. Deontologia zawodu pedagoga
 8. Metodologia badań społecznych i pedagogicznych
 9. Pedagogika społeczna
 10. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
 11. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 12. Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
 13. Antropologia kulturowa

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Historia wychowania
 2. Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
 3. Spocjologia mikrośrodowisk społecznych
 4. Patologie społeczne
 5. Współczesne nurty pedagogiczne
 6. Pedagogika pracy
 7. Podstawy dydaktyki ogólnej
 8. Andragogika
 9. Metodyka pracy pedagoga
 10. Warsztat pracy pedagoga
 11. Pedagogika zaburzeń zachowania
 12. Diagnostyka psychopedagogiczna

PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

 1. Język obcy (do wyboru: j. angielski i j. niemiecki – kontynuacja ze szkoły średniej)
 2. Informatyka
 3. BHP
 4. Seminarium dyplomowe
 5. Przedmiot do wyboru:  Biomedyczne podstawy wychowania i opieki; Logika; Edukacja zdrowotna, Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania; Wynagradzanie i motywowanie

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (do wyboru)

 1. Podstawy komunikacji interpersonalnej
 2. Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych – organizacja i podstawy prawne
 3. Programy profilaktyczne
 4. Metodyka pracy z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 5. Subdyscypliny pedagogiki
 6. System poradnictwa zawodowego
 7. Metodologia badań rynku pracy
 8. Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
 9. Pedeutologia
 10. Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
 11. Logopedia
 12. Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i o przyspieszonym rozwoju
 13. Metodyka pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 14. Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka
 15. Dydaktyka specjalna

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru)

 1. Superwizja pracy socjalnej
 2. System profilaktyki społecznej
 3. Praca z rodziną dysfunkcjonalną
 4. Struktura i organizacja pracy socjalnej
 5. Metodyka pracy socjalnej
 6. Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych
 7. Mediacje i negocjacje w pracy pedagoga
 8. Pedagogika porównawcza
 9. Prawo rodzinne i opiekuńcze
 10. Profilaktyka społeczna i egzystencjalna
 11. Pedagogika czasu wolnego
 12. Metodyka współpracy z rodziną
 13. Elementy interwencji kryzysowej

*Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

Możliwość podjęcia pracy w:

 • Środowiskowy dom opieki nad dzieckiem
 • Świetlicy środowiskowej
 • Instytucjach wychowania pozaszkolnego
 • Bursach
 • Internatach

Możliwość ubiegania się o:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium specjalne
 • Zapomogę