Resocjalizacja i socjoterapia - studia I stopnia Pedagogika

Resocjalizacja to nieodłączny elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo.

Opis specjalności

Pracownik resocjalizacyjny to zawód nastawiony na człowieka, na wspieranie go w trudnych życiowych sytuacjach, wynikających z braku zaradności, biedy i niedostatku, czego konsekwencją może być życiowe zagubienie, a często także łamanie norm prawnych. Dlatego przedstawicieli tej profesji powinna cechować wrażliwość na los człowieka, empatia, ale także umiejętność motywowania do zmiany sposobu życia, znajomość wybranych obszarów prawa, zagadnień diagnostyki środowiskowej, umiejętność tworzenia programów socjalnych, projektowania oferty resocjalizacyjnej i indywidualnych programów resocjalizacji czy też programów usamodzielniania.

Dodatkowe informacje

Resocjalizacja to nieodłączny elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo.

 

Pracownik resocjalizacyjny to zawód nastawiony na człowieka, na wspieranie go w trudnych życiowych sytuacjach, wynikających z braku zaradności, biedy i niedostatku, czego konsekwencją może być życiowe zagubienie, a często także łamanie norm prawnych. Dlatego przedstawicieli tej profesji powinna cechować wrażliwość na los człowieka, empatia, ale także umiejętność motywowania do zmiany sposobu życia, znajomość wybranych obszarów prawa, zagadnień diagnostyki środowiskowej, umiejętność tworzenia programów socjalnych, projektowania oferty resocjalizacyjnej i indywidualnych programów resocjalizacji czy też programów usamodzielniania.

 

Szczególnie ważną kompetencją pracownika resocjalizacyjnego, jest zdolność do łączenia elementów wiedzy teoretycznej z wymogami praktyki społecznej i zawodowej codzienności. Na ten aspekt położony jest szczególny nacisk w proponowanej w ramach tej specjalności ofercie edukacyjnej.

 

Dzięki uzyskaniu opisanych kompetencji absolwent specjalności  resocjalizacja i socjoterapia uzyska zarówno formalne, jak i  merytoryczne kwalifikacje do podjęcia pracy w takich instytucjach, jak: powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu, ośrodki interwencji kryzysowej, domy samopomocowe, domy dziennego pobytu, ośrodki adopcyjne, poradnie odwykowe, regionalne ośrodki polityki społecznej, noclegownie, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady karne, areszty śledcze, ośrodki kuratorskie, zespoły kuratorskiej służby sądowej, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, szkoły, domy dziecka.

 

 

Program Studiów

Łączna liczba godzin- 1973  (wraz z praktykami)

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Pedagogika ogólna
 2. Wybrane zagadnienia z filozofii
 3. Wprowadzenie do socjologii
 4. Wprowadzanie do psychologii
 5. Socjologia wychowania
 6. Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
 7. Deontologia zawodu pedagoga
 8. Metodologia badań społecznych i pedagogicznych
 9. Pedagogika społeczna
 10. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
 11. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 12. Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
 13. Antropologia kulturowa

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Historia wychowania
 2. Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
 3. Spocjologia mikrośrodowisk społecznych
 4. Patologie społeczne
 5. Współczesne nurty pedagogiczne
 6. Pedagogika pracy
 7. Podstawy dydaktyki ogólnej
 8. Andragogika
 9. Metodyka pracy pedagoga
 10. Warsztat pracy pedagoga
 11. Pedagogika zaburzeń zachowania
 12. Diagnostyka psychopedagogiczna

PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

 1. Język obcy ( do wyboru: j. angielski i j. niemiecki – kontynuacja ze szkoły średniej)
 2. Informatyka
 3. BHP
 4. Seminarium dyplomowe
 5. Przedmiot do wyboru:  Biomedyczne podstawy wychowania i opieki; Logika; Edukacja zdrowotna, Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania; Wynagradzanie i motywowanie

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (do wyboru)

 1. Podstawy komunikacji interpersonalnej
 2. Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych – organizacja i podstawy prawne
 3. Programy profilaktyczne
 4. Metodyka pracy z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 5. Subdyscypliny pedagogiki
 6. System poradnictwa zawodowego
 7. Metodologia badań rynku pracy
 8. Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
 9. Pedeutologia
 10. Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
 11. Metodyka wychowania resocjalizacyjnego
 12. Pedagogika resocjalizacyjna
 13. Metodyka pracy nauczyciela w placówce resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
 14. Prawne podstawy resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz system wpierania rodzin dysfunkcjonalnych

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE ( do wyboru)

 1. Superwizja pracy socjalnej
 2. System profilaktyki społecznej
 3. Praca z rodziną dysfunkcjonalną
 4. Struktura i organizacja pracy socjalnej
 5. Metodyka pracy socjalnej
 6. Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych
 7. Mediacje i negocjacje w pracy pedagoga
 8. Pedagogika porównawcza
 9. Prawo rodzinne i opiekuńcze
 10. Profilaktyka społeczna i egzystencjalna
 11. Psychoterapia i socjoterapia w pracy socjalnej i resocjalizacyjnej
 12. Metodyka pracy z grupą

Podczas studiów należy zrealizować obowiązkową praktykę studencką w wymiarze określonym w programie praktyk dla danego kierunku i specjalności.

* Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

 

 

Możliwość podjęcia pracy w:

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Ośrodkach Interwencji Kryzysowej
 • Zakładach poprawczych
 • Szkołach
 • Domach dziecka
 • Ośrodkach kuratorskich

Możliwość ubiegania się o:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium specjalne
 • Zapomogę
LANG