Poradnictwo dietetyczne - studia I stopnia Dietetyka

Absolwent kończący studia na kierunku Dietetyka ma szerokie możliwości kształtowania swojej dalszej kariery zawodowej.

Opis kierunku

Absolwent dietetyki kończący studia w WWSSE w Środzie Wielkopolskiej podejmujący decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej i świadczeniu usług prywatnych w zakresie poradnictwa dietetycznego będzie również doskonale przygotowany do tej decyzji przez szerokie grono specjalistów - przedsiębiorców będących interesariuszami zewnętrznymi Uczelni.

Dodatkowe informacje

Absolwent kończący studia na kierunku Dietetyka ma szerokie możliwości kształtowania swojej dalszej kariery zawodowej.

Specjalność PORADNICTWO DIETETYCZNE możliwość zatrudnienia  w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego – restauracjach, stołówkach pracowniczych, przedszkolach, stołówkach szkolnych,
 • gabinetach dietetycznych oraz poradniach specjalistycznych zdrowej żywności,
 • w szpitalach, poradniach chorób metabolicznych
 • zakładach gastronomicznych o specjalistycznym profilu np. potraw ekologicznych, regionalnych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach dostarczających pożywienia do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka, promocji zdrowia
 • restauracjach, sklepach z suplementami diety i zdrową żywnością.

 

Absolwent dietetyki kończący studia w WWSSE w Środzie Wielkopolskiej podejmujący decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej i świadczeniu usług prywatnych w zakresie poradnictwa dietetycznego będzie również doskonale przygotowany do tej decyzji przez szerokie grono specjalistów – przedsiębiorców będących interesariuszami zewnętrznymi Uczelni.

 

 

Możliwość kontynuacji kształcenia absolwentów

 

Absolwent studiów I stopnia kierunku Dietetyka może kontynuować kształcenie w ramach:

 

 • studiów II stopnia
 • studiów kształcenia podyplomowego
 • kursów specjalistycznych

 

Program Studiów

KIERUNEKDietetyka

Specjalność : Poradnictwo dietetyczne

Specjalność: Dietetyka w sporcie i rekreacji

Łączna liczba godz.  – 2250 ( w tym 600 godzin praktyk zawodowych)  studia stacjonarne

Łączna liczba godz. 1650 ( w tym 600 godzin praktyk zawodowych)– studia niestacjonarne 

I ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1. Zoc 1 Etyka w zawodzie dietetyka
2. Zoc 3 Elementy statystyki
3. Zoc 3 Fizyka z elementami biofizyki
4. Zoc 3 Technologie informacyjne
5. Zoc 1 Przystosowanie biblioteczne
6. Zoc 1 Ochrona własności intelektualnej
7. Zoc 3 Język obcy 1
8. Zoc 5 Wprowadzenie do psychologii
9. Zoc 4 Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
10. E 5 Genetyka
11. E 2 Podstawy dietetyki

¹ Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej

 

I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 4 Anatomia człowieka
2. E 5 Biochemia ogólna i żywności
3. E 5 Chemia żywności
4. Zoc 4 Podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego
5. Zoc 3 Technologia żywności
6. Zoc 3 Język obcy1
7. Zoc 6 Praktyka

¹ Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej

II ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 4 Mikrobiologia ogólna i żywności
2. Zoc 3 Język obcy 1
3. Zoc 3 Parazytologia
4. Zoc 7 Żywienie człowieka
5. E 4 Kliniczny zarys chorób
6. E 4 Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
7. Zoc 5 Diagnostyka laboratoryjna

¹ Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej

II ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 5 Fizjologia człowieka
2. E 3 Dietetyka pediatryczna
3. E 3 Żywienie kliniczne
4. Zoc 3 Analiza i ocena jakości żywności
5. Zoc 4 Technologia potraw
6. Zoc 3 Język obcy 1
7. Zoc 2 Seminarium dyplomowe
8. Zoc 6 Praktyki

¹ Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej

III ROK, 5 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1. Zoc 2 Farmakologia i farmakoterapia żywienia z oceną interakcji leków z żywnością
2. Zoc 3 Towaroznawstwo żywności
3. E 3 Epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarno – higienicznym
4. Zoc 4 Seminarium dyplomowe
5. Zoc 4 Wykład specjalizacyjny 1
6. Zoc 4 Wykład specjalizacyjny 2
7. Zoc 4 Wykład specjalizacyjny 3
8. Zoc 4 Wykład specjalizacyjny 4


III ROK, 6 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1. Zoc 2 Prawna ochrona konsumenta z oceną jakości żywienia
2. E 4 Komunikacja interpersonalna
3. Zoc 2 Podstawy marketingu i zarządzania w usługach żywieniowych
4. Zoc 4 Seminarium dyplomowe
5. Zoc 4 Wykład specjalizacyjny 5
6. Zoc 4 Wykład specjalizacyjny 6
7. Zoc 4 Wykład specjalizacyjny 7
8. Zoc 4 Wykład specjalizacyjny 8

* Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

 

W ramach wykładów specjalizacyjnych mogą być realizowane n/w przedmioty do wyboru przez studenta:

1. Psychologia żywienia

2. Dietoprofilaktyka

3. Projektowanie diet

4. Poradnictwo dietetyczne

5. Choroby dietozależne

6. Żywienie regionalne

7. Żywność funkcjonalna i dietetyczna z elementami nutrigenomiki

8. Choroby cywilizacyjne

9. Żywienie w sporcie i rekreacji

10. Biologiczne uwarunkowania wysiłku w sporcie

11. Biomechanika w sporcie

12. Poradnictwo dietetyczne w sporcie

13. Antropologia i teoria sportu

14. Elementy metodyki różnych dyscyplin sportowych

15. Współczesne trendy w żywieniu człowieka i profilaktyce żywieniowej

16. Toksykologia żywności

 

 

Możliwość ubiegania się o:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium specjalne
 • Zapomogę