Poradnictwo dietetyczne ogólne - studia II stopnia Dietetyka

Z radością informujemy, że Nasza Uczelnia otrzymała zgodę MEiN na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Dietetyka. Studia trwają tylko 1,5 roku (3 semestry) ! Serdecznie zapraszamy!

Ogólne poradnictwo dietetyczne pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu przygotowywania jadłospisów w chorobach dietozależnych. Celem tej specjalności jest poszerzenie wiedzy kandydata w zakresie dietoprofilaktyki, projektowania diet, najnowszych trendów żywieniowych, dietetyki pediatrycznej. Specjalność ta pozwoli na przygotowanie kandydata do pracy z pacjentem indywidualnym oraz w żywieniu zbiorowym. Ponadto specjalność ta kładzie nacisk na poszerzenie wiedzy z zakresu komponowania jadłospisów zależnie od stanu zdrowia, stanu fizjologicznego oraz wieku pacjenta.

Czas trwania studiów - tylko 3 semestry!

Trzysemestralne studia II stopnia (magisterskie).
Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Dietetyka upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat) z zakresu dietetyki, lub równoważnym temu kierunkowi, ale również osoby posiadające dyplom co najmniej licencjacki po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata oraz ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.

Program Studiów

Łączna liczba godzin- 1208  (wraz z praktykami)

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Patofizjologia kliniczna
Psychologia kliniczna
Immunologia
Pedagogika zdrowia
Zarządzanie i marketing żywności
Ustawodawstwo żywnościowo – żywieniowe i polityki wyżywienia
Szkolenie biblioteczne z ochroną własności intelektualnej
BHP
Wychowanie fizyczne
Statystyka żywienia
Zasady organizacji i żywienia zbiorowego , żywienie w szpitalach
Produkacja potraw i towaroznawstwo
Przechowalnictwo żywności
praktyki
Demografia i epidemiologia żywieniowa
Diagnostyka laboratoryjna
Metodologia badań
Fizjologia żywienia
Żywienie kliniczne
Żywienie w położnictwie i neonatoligii
Dietoprofilaktyka i leczenie chorób niezakaźnych i żywieniowo – zależnych
Edukacja i poradnictwo żywieniowe
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Wychowanie fizyczne
Język obcy – angielski
praktyki
Zagrożenia cywilizacyjne
Dodatki do żywności
Metodologia oceny sposobu żywienia
Chorobliwa nadwrażliwość na pokarmy i inne składniki pożywienia
Żywienie w gerontologii
Organizmy genetycznie modyfikowane i ich wykorzystanie w technologii żywności
Żywność specjalna
Immunomodulacja w leczeniu żywieniowym
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i suplementy diety
Wychowanie fizyczne
Seminarium dyplomowe

 

Przedmioty do wyboru
Toksykologia żywności
Żywność minimalnie przetworzona
Odnowa biologiczna SPA
Współczesne trendy w żywieniu człowieka i profilaktyce żywieniowej
Projektowanie nowych produktów dietetycznych
Nutrigenomika

LANG