Praca socjalna - studia I stopnia Praca socjalna

Absolwent tej specjalności, zgodnie z art.116 ust 1 pkt 3 i ust.1a – ustawy o pomocy społecznej uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Opis specjalności:

Absolwent kierunku praca socjalna będzie przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla osób bezdomnych, uzależnionych, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych, zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.

Dodatkowe informacje

Absolwent tych studiów będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Koncepcja kształcenia

Studia  pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Wychowaniu w WASE w Środzie Wlkp. na kierunku praca socjalna  obejmą zasób wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i ogólnej w zakresie, który jest użyteczny dla wykonywania pracy na stanowiskach pracownika socjalnego .

                Zgodnie z misją wyższej szkoły zawodowej, duża część zajęć będzie bezpośrednio przygotowywać studenta do zawodu – do natychmiastowego objęcia stanowiska pracy w szeroko pojętej pracy socjalnej. Celem Szkoły jest takie przygotowanie , aby absolwent nie tylko był w stanie objąć już istniejące stanowiska pracy, ale aby posiadał też wiedzę i inicjatywę, które pozwolą mu  samodzielnie tworzyć  i kształtować nowe formy i miejsca pracy. Ważne jest także ukształtowanie odpowiednio wysokiej mobilności zawodowej i przestrzennej absolwenta, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy.

                Wielkopolska Akademia Społeczno – Ekonomiczna  w Środzie Wlkp. na studiach pierwszego stopnia, kierunku praca socjalna  będzie  tak kształcić studentów, by proces ten nie tylko odpowiadał standardom akademickim, lecz by przekazywana wiedza teoretyczna pogłębiana była o praktykę, umożliwiającą przyszłym absolwentom funkcjonowanie w rzeczywistości społecznej. WASE  chce być uczelnią lokalną, która szybko i bezbłędnie reaguje na powstające potrzeby rynku lokalnego, przejawiając chęć współpracy z administracją lokalną. Doświadczeniem i kompetencją kadry uczelni służyć na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowych instytucji . Chce być uczelnią przyjazną i zabiegać o takie stosunki między społecznością studencką a wykładowcami i administracją uczelni, które opierałyby się na szacunku, tolerancji i poszanowaniu godności człowieka, a w kontaktach z otoczeniem troszczyć się o kreowanie takiego właśnie wizerunku uczelni, wykładowcy i studenta.

Program studiów obejmuje przedmioty przewidziane w standardach  kształcenia oraz przedmioty specjalnościowe . W ramach przedmiotów specjalnościowych  studenci będą mogli wybierać  przedmioty z listy przedmiotów specjalnościowych ,które będą uważali za najbardziej przydatne dla ich rozwoju zawodowego.

 

Program Studiów

KIERUNEK: Praca socjalna

Łączna liczba godz.  – 2230  studia stacjonarne

Łączna liczba godz. 1119 – studia niestacjonarne 

I ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Wybrane zagadnienia z filozofii
2 E 5 Wprowadzenie do socjologii
3 Zoc 2 BHP**
4 E 5 Podstawy dydaktyki ogólnej
5 E 6 Historia wychowania
6 E 6 Wprowadzenie do psychologii
7 Zoc 2 Technologie informacyjne
8 Zoc 1 Język obcy (1)

¹ Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej

** Przedmiot do wyboru z grupy przedmiotów poszerzających wiedzę ogólną.

I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 6 Pedagogika ogólna
2 E 5 Socjologia wychowania
3 E 5 Pedagogika społeczna i opiekuńcza
4 E 6 Współczesne koncepcje filozofii i etyki
5 E 6 Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
6 Zoc 2 Biomedyczne podstawy wychowania i opieki**
8 E 1 Język obcy (1)

¹ Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej

** Przedmiot do wyboru z grupy przedmiotów poszerzających wiedzę ogólną.

II ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 5 Pedagogika pracy
2 E 5 Metodologia badań społecznych i pedagogicznych
3 E 2 Logika**
4 E 3 Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
5 Zoc 3 Edukacja zdrowotna**
6 E 3 Patologie społeczne
7 Zoc 2 Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe**
8 Zoc 3 Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
9 Zoc 1 Język angielski
10 Zoc 3 Antropologia kulturowa

² Zalecany język angielski.

** Przedmiot do wyboru z grupy przedmiotów poszerzających wiedzę ogólną.

II ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 5 Podsatwy doradztwa zawodowego i edukacyjnego z metodyką
2 Zoc 2 Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
3 E 6 Współczesne kierunki pedagogiczne
4 Zoc 3 Superwizja pracy socjalnej
5 Zoc 5 Socjologia mikrośrodowisk społecznych
6 E 5 Pedagogika resocjalizacyjna
7 E 5 Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
8 Zoc 3 Andragogika
9 E 4 Metodyka wiedzy o kulturze
10 E 2 Język angielski (2)
 11  Zoc  2  Seminarium dyplomowe

² Zalecany język angielski.

III ROK, 5 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
2 E 4 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
3 E 3 Diagnostyka psychopedagogiczna
4 E 4 Struktura i organizacja pomocy społecznej
6 Zoc 3 Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych- organizacja i podstawy prawne
7 E 3 Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce, system świadczeń rodzinnych i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, ochrona własności intelektualnej
8 Zoc 3 Projekt socjalny
9 Zoc 3 Metodyka pracy socjalnej
10 Zoc 4 Seminarium dyplomowe


III ROK, 6 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 4 System prawny pomocy społecznej w Polsce – pomoc świadczona obywatelom polskim oraz cudzoziemcom
2 E 4 Działalność pożytku publicznego i wolontariat – podstawy prawne i charakterystyka socjologiczna
3 Zoc 2 Psychoterapia i socjoterapia w pracy socjalnej i resocjalizacyjnej
4 E 5 Metodyka pracy socjalnej
5 Zoc 3 Elementy teorii organizacji i zarządzania
6 Zoc 2 Promocja zatrudnienia instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne – organizacja i podstawy prawne
7 Zoc 6 Seminarium dyplomowe
8 Zoc 2 Aksjologia pracy socjalnej i etyka zawodowa
9 Zoc 1 Polityka społeczna
 10   E  5  Podstwy ekonomii
 11  E  3  Zawodoznawstwo
 12  Zoc  2  Wprowadzenie do public relations
 13  Zoc  2  System poradnictwa zawodowego

* Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

LANG