NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE AKADEMICKIE

Przedszkole „Akademickie” jest placówką niepubliczną.

Sale w przedszkolu  są kolorowe i słoneczne, wyposażone w nowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, tworząc barwną i kreatywną przestrzeń dla dzieci. Placówka posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia w sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne przyczyniające się do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Zapewniające warunki do realizacji zadań statutowych. Wokół budynku jest dużo zieleni oraz wygrodzony plac zabaw umożliwiający rozwój fizyczny i wesołą zabawę. Przedszkole korzysta również z 2  sal gimnastycznych wraz z zapleczem sanitarnym, boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz w pełni wymiarowego boiska do piłki nożnej;

•    rekrutacja dzieci do Przedszkola trwa przez cały rok kalendarzowy.

•    do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 5 lat do 6 lat.

•    ilość miejsc jest ograniczona,

•    wpisu na listę podopiecznych dokonujemy po podpisaniu Umowy.

 

PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:

• wysoki poziom kształcenia w doskonałych warunkach lokalowych w nowoczesnym budynku dydaktycznym;
• przez co każdy przedszkolak jest traktowany indywidualnie, co zwiększa efektywność nauczania;
• wykształconą i wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską;
• opiekę psychologa i pielęgniarki;
• nowoczesne, atrakcyjne metody nauczania;
• atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań;
• boiska ze sztuczną nawierzchnią;

• kort tenisowy za sztuczną trawą;
• plac zabaw;

• język obcy – który wybrany zostanie w zależności od ilości chętnych;

• dodatkowe zajęcia zaproponowane przez Rodziców/Opiekunów prawnych (szachy, warsztaty plastyczne, taniec, tropiciele przyrody, mały odkrywca itp.), a wykraczające ponad plan nauczania wyznaczony przez Ministerstwo mogą być świadczone na mocy odrębnej umowy Rodzica/Opiekuna prawnego z Przedszkolem –  i są odpłatne.

PODSTAWĄ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO JEST ZŁOŻENIE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA PEŁNEJ DOKUMENTACJI

LANG