Lekcje religii

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, wydanego na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, naukę religii organizuje się na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych: 1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców; 2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności  o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie”.

Zgodnie z brzmieniem § 1 ust. 2 tego rozporządzenia:

„Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane  w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione”.

W związku z powyższym rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej oraz zerówki proszeni są o złożenie oświadczenia do dnia 04.09.2023 r.

  • Pismo może być napisane odręcznie i skierowane do dyrektora szkoły.
LANG